Startsida Umeå kommun

Gator sopas rena från sand

Våren har kommit och snön smälter undan. Därför startar nu sandupptagningen på gång- och cykelvägar och gator. Arbetet började 6 april och ska vara avslutat i slutet på maj.​

– Om det lite varmare vädret fortsätter kommer vi att fortsätta arbetet dels för att minska olycksrisken med rullgrus på gång- och cykelvägar men även för att minska olägenheterna med dammpartiklar som virvlar omkring, säger Per Hilmersson, gatudriftchef på Umeå kommun.

Sopningen sker i omgångar med en första grovupptagning på de gång- och cykelvägar och gator som sandats mycket under vintern. Exempel på detta är starkt trafikerade och branta partier längs gång- och cykelvägar men även längs bussgator.

– Undersökningar och forskning visar att under senare delen av april sker många cykelolyckor på gång- och cykelvägar och anledningen är det grus som ligger kvar efter vintern på dessa asfaltytor, fortsätter Per Hilmersson.

Efter grovsopningen är klar startar en finsopning av alla ytor då alla ytor sopas och görs rena från sand.

Startar i centrum

Sandupptagningen sker distriktsvis med start i centrum och på stadsdelar med öppna ytor då snön tinar snabbast där. Med 43 mil gator och 23 mil gång- och cykelvägar som ska sopas rena kommer det att ta tid att åtgärda alla ytor. Längs de flesta gator finns även trottoarer på båda sidor som sopas.

Sopas i två omgångar

Först görs en grovsopning på de mest trafikerade gång- och cykelvägar och gatorna. Vid denna grovsopning kommer vissa partier som eventuellt är täckta av snö och is lämnas men de tas senare när gång- och cykelvägen och gatan finsopas.

Den slutliga sopningen sker när snö och is har tinat upp på alla ytor. Arbetet sker fortlöpande och ska vara avslutat i under maj månad.

Arbetet bedrivs med personal och maskiner från både Umeå kommun och från entreprenörer.

Tidplan för sandupptagning

En tidplan finns som visar i vilken ordning de olika områdena kommer att sopas. Tiden förutsätter att arbetet inte störs av regn eller kyla.

Tidplan för sandupptagning 2017

Att tänka på för att underlätta arbetet med sandupptagning

  • Då trottoarerna sopas vill kommunen att grenar och utstickande växter klipps så att det går att komma fram med maskiner.
  • Tänk på att inte parkera bilar längs gatorna den aktuella tiden.
  • Parkera inte cyklar på trottoarer längs husfasader.
  • Belamra inte trottoarer och ställ inte ut brevlådor och soptunnor på trottoarerna.
  • Om ni har tillstånd för markupplåtelse längs gator och trottoarer ingår renhållning av dessa.
Kontakt

Per Hilmersson
gatudriftchef
Umeå kommun
090-16 14 62
mejl

Mer information

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter
Pressmeddelanden

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.