Startsida Umeå kommun

Investeringsplan för tekniska nämnden beslutad

Tekniska nämnden har beslutat om investeringsplan för 2018. En justering är att behålla den planerade takten på investeringar i gator och parker i Hörnefors och Sävar genom att prioritera ner ombyggnader av fastigheter på stadshusområdet. Vid budgetfullmäktige i juni halverades nämndernas investeringsram och tekniska nämnden har nu konkretiserat sina prioriteringar.

De delar som har prioriterats är det underhåll som bedöms mest akut av befintliga anläggningar, projekt som redan pågår och IT:s behov. Andra delar som finns med i planen för nästa år är projekt där andra aktörer är delaktiga eller beroende. För de projekt där kommunen erhållit stadsbidrag via Stadsmiljöavtal och Boverkets satsning på utomhusmiljöer kvarstår kommunens medfinansiering. Kommunens satsningar på stads- och kommundelar går vidare och dessa poster kvarstår i förslaget, under 2018 är det Obbola och Marieområdena som står i fokus och under år 2019 är det Sävar och Ålidhem.

Verksamheternas mest angelägna behov måste självklart prioriteras. Det gäller till exempel åtgärder och belysning längs gator, skador på fastigheter och att avsluta redan påbörjade projekt. När det gäller Rådhusesplanaden och Katamarankajen är det andra fastighetsägare och aktörer som är beroende av att dessa projekt genomförs.

Investeringsbudgeten för Gator och parker blir drygt 61 miljoner kronor och för Fastighet 78 miljoner. 

Kontakt

Lena Karlsson Engman (S)
ordförande
tekniska nämnden
090- 16 13 29
070-296 12 32
lena.karlsson-engman@umea.se

Stefan Nordström (M)
vice ordförande
tekniska nämnden
070-690 79 39
stefan.nordstrom@umea.se

Karin Isaksson
teknisk chef
090-16 14 39
070-332 25 32
karin.isaksson@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.