Startsida Umeå kommun

Snö forslas bort från gatorna

Den stora mängden snö som fallit i år innebär att det är mycket snö i vår stad. Därför arbetar vi intensivt med att hålla gator och gång- och cykelvägar tillräckligt breda för att öka framkomlighet och trafiksäkerhet.

Vi tar bort snöhögar i centrala stan, siktröjer i korsningar men kör även bort snö längs gatorna både i centrala stan och utanför centrum. Det handlar i första hand om att öka trafiksäkerheten men även att öka framkomligheten längs de större gatorna och gång- och cykelvägarna.

– På vissa utsatta ställen måste vi ta bort snövallar för att kunna fortsätta ploga gator och gång- och cykelvägar, säger gatudriftchef Per Hilmersson.

Beroende på den fortsatta väderleken kan det ta kortare eller längre tid att forsla bort alla snöhögar. Vår bedömning just nu är att arbetet kommer att fortgå till i början av mars.

Generellt sett använder vi trottoarer som snöupplag vintertid då det är den plats som finns tillgänglig att lägga snö på, så kallad Norrlandsplogning. Att köra bort snön i staden skulle dels innebära många transporter som belastar miljön och dels blir kostnaderna stora. Därför gör vi det bara då vi bedömer det nödvändigt med hänsyn till trafiksäkerheten.

Tänk på grannsämjan - forsla bort snön själv från din tomt

Den snö som du skottar från din tomt, port eller tak får du inte lägga ut på gatan eller på plogvallen. Den snön måste du ta om hand inne på din gård. Om du för ut snö på gatan kan den medföra trafikfara. Dessutom kan den snö som du skottar ut på gatan föras in på grannens infart när plogbilen kommer. Om det blir för fullt med snö inne på gården får du själv bekosta bortforslingen.

– När det kommer så här mycket snö är det tufft att hantera den och det bli extra viktigt att vi hjälps åt. Vi har ansvarsfulla fastighetsägare i Umeå och tillsammans ska vi klara den här vintern också, säger Per Hilmersson.

Kontakt

Per Hilmersson
gatudriftchef
Umeå kommun
090-16 14 62
per.hilmersson@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.