Startsida Umeå kommun

Tekniska nämnden summerar 2017

Tekniska nämnden summerar året 2017 med väl genomförda projekt och en del nytänkt som till exempel en gemensam nämnd för Umeåregionens brand- och räddningsnämnd, samverkanshuset Nordstjärnan och invigning av både Rådhusparken och Rådhustorget.

– Det har varit ett innehållsrikt år för tekniska nämnden då mycket arbeten och projekt har kommit på plats och blivit klara, säger tekniska nämndens ordförande Lena Karlsson Engman.

Arbetet med att forma en gemensam politisk organisation med Robertsfors och Vindeln har resulterat i en ny gemensam nämnd, Umeåregionens brand- och räddningsnämnd. Den är beslutad och trädde i kraft 1 januari 2018. Lena Karlsson Engman är ordförande och Stefan Nordström vice ordförande i den nya nämnden. Därutöver finns en ledamot från vardera Robertsfors och Vindelns kommuner.

Ett antal viktiga fastighetsbyggprojekt har avslutats, förskolorna Lundagård och Smeden, samverkanshuset Nordstjärnan, gruppboendet Giraffen och bollhallen vid Midgårdsskolan. Det akuta behovet av förskoleplatser har lösts genom att sätta upp paviljonger på Tomtebo och Berghem. Ombyggnad av före detta Fridhemsgymnasiet påbörjades, byggnaden ska bli en ny gemensam grund-och gymasieskola som får namnet Maja Beskowsskolan.

I och med att Rådhusparken invigdes under sommaren är nu projektet Staden mellan broarna avslutad. Rådhustorget är färdigbyggt så när som på trädplanteringarna som kommer till våren. Ombyggnaden av Vasaplan, som färdigställs sommaren/hösten 2018, följer den tuffa tidplanen. Lundabron, Sveriges längsta gång- och cykelbro, kommer också den att färdigställas i år. För utomhusmiljöerna i stads- och kommundelar har ett program tagits fram och de första områdena är Holmsund och Östra Ersboda.

Såväl IT-strategi som E-service strategi har tagits fram och antagits av de politiska organen. De utgör en grundläggande del för att skapa bra förutsättningar för den kommande digitaliseringen av Umeå kommun.

Tegelslagarens kök på Gimonäs startade upp sin produktion av enportionsmat för äldrenämndens behov 1 september. Det går bra med produktionen och efterfrågan ökar. Inom måltidsservice i sin helhet har andelen måltider med nötkött minskat och ersatts av ägg-, fågel- och vegetariska rätter för att få en minskad klimatpåverkan.

Underskott på 35 miljoner kronor

Tekniska nämnden redovisar ett underskott på 35,3 miljoner kronor för 2017 som fördelar sig så här:

Gator och parker inklusive Färdtjänst har ett underskott på –3,5 miljoner kronor som till stor del beror på ökade kostnader för vinterväghållning. Fastighets underskott –13,0 mnkr består bland annat av lägre hyresintäkter och ökade kostnader för externa lokaler. IT:s underskott, –0,8 mnkr, förklaras med lägre intäkter och högre kostnader för material och underhåll. Måltidsservice underskott, –2,0 mnkr, beror på högre personal- och driftkostnader samt startkostnader för det nya köket. Städ- och verksamhetsservices underskott,
–5,3 mnkr, förklaras med högre personal- och driftkostnader. Återstoden av det redovisade underskottet, cirka 20 mnkr, förklaras av kommungemensamma åtaganden.

Kontakt

Lena Karlsson Engman (S)
ordförande
tekniska nämnden
090-16 13 29
070-296 12 32
lena.karlsson-engman@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.