Startsida Umeå kommun

Umeå får miljoner för satsningar på hållbara färdsätt

Umeå kommun har sökt ekonomiskt stöd hos Trafikverket för att bygga gång- och cykelvägar och för utveckling av mobilt betalsystem i lokaltrafiken. Trafikverket har nu beviljat 10,7 miljoner kronor i ekonomiskt stöd, vilket innebär att kommunens planerade satsningar blir finansierade med 50 procent.

Syftet med stödet, det så kallade stadsmiljöavtalet, är att främja hållbara stadsmiljöer genom att skapa förutsättningar för att fler ska cykla och åka kollektivt. Målet är lägre utsläpp av växthusgaser, bättre luftmiljö och bättre chans att uppfylla miljökvalitetsnormer.

Kommunen satsar på hållbara färdsätt

Detta är viktiga frågor för Umeå kommun och kommunen hade i sin planering satsningar på gång- och cykelvägnätet till en kostnad av 20 miljoner kronor. Bidraget innebär att Gator och parker nu får 10 miljoner kronor i bidrag för dessa satsningar. Utöver det fanns i Umeå kommunföretags planer att utveckla mobila betallösningar i lokaltrafiken (Ultra), som också får ett bidrag på 50 procent, det vill säga 700 000 kronor. Alla projekt ska vara genomförda 2017–2018. Kommunen beviljades hela sitt sökta belopp.

– Det känns mycket bra att vi kan genomföra satsningar på cykelvägarna som planerat, och pengarna som tillförs genom stadsmiljöavtalet är så klart ett välkommet tillskott. Jag gläder mig särskilt åt att vi nu kan färdigställa de planerade cykelvägarna i kommundelarna Sävar och Holmsund, säger Lena Karlsson Engman (S) ordförande i tekniska nämnden.

Andra satsningar

Umeå kommun bedriver också annan verksamhet, som inte omfattas av detta bidrag, med syftet att främja hållbara färdsätt. Bland annat byggs 14 cykelöverfarter (överfarter där cyklister har företräde framför bilfordon) under 2017 och 2018. Fokus för Mobility Management under 2017 och 2018 ligger på ellådcykelpoolen U-bike (som startar 2017) och Vasaplans ombyggnation, som ska höja förståelsen och nyttjandet av de hållbara färdsätten. Utöver det satsar kommunen på att göra nya detaljplaner för bostadsområden där hållbara färdsätt är möjliga att använda, till exempel Tomtebogård.

Projekt som får ekonomiskt stöd


Start

Klart

Sökt stöd (mkr)

Komplett cykelvägnät i Umeå

  

7,875

a. Cykelbana utmed Bruksvägen

Sommar 2017

2017/11

 

b. Cykelbana Nydalavägen

2018/05

2018/11

 

c. Cykelbana Laxgränd

2018/05

2018/11

 

d. GC-väg Nipvägen

2018/05

2018/11

 

e. GC-väg utmed JA Lindersväg

Sommar 2017

2017/11

 

f. Cykelhub Kungsgatan

Sommar 2017

2017/09

 

g. Cykelöverfarter utmed huvudvägnätet för cykel, 16 st

Sommar 2017

2018/11

 

h. Cykeltunnlar

Sommar 2017

2017/11

 

Sammanhängande cykelvägnät i kommundelarna

  

2,125

a. Cykelbana i Sävar utmed Generalsvägen inkl förhöjd passage över Generalsvägen

Sommar 2017

2017/11

 

b. Cykelbana i Holmsund utmed Järnvägsgatan inklusive förhöjda passager över Järnvägsgatan

Sommar 2017

2018/11

 

Utveckling av den mobila betallösningen i Umeå lokaltrafik

  

0,715

Summa

  

10,715

Kontakt

Karin Isaksson
teknisk chef, gatu- och parkchef och fastighetschef
090-16 14 39
070-33 22 532
mejl

Lina Samuelsson
Trafikplanerare
090-16 53 88
070-886 52 71
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.