Startsida Umeå kommun
sopsaltning,sandning,saltning,sopning,sandsopning

Sopsaltning av gång- och cykelvägar

Sopsaltning är en ny metod som har testats i flera kommuner med ett gott resultat ur trafikanternas perspektiv. Metoden innebär att sopning kompletterar plogningen och när väderförhållandena är svåra, sprids en mild saltlösning ut istället för sand eller grus. Umeå kommun testar sopsaltning för att kunna erbjuda invånare högre standard och ökad säkerhet på gång- och cykelvägar under vintern. Testet kommer att pågå i tre år på några av de mest frekvent använda gång- och cykelstråken i Umeå för att sedan utvärderas.

Teststräckor

Teststräckorna finns bland annat på Ålidhem, Öst på stan och Berghem. Klicka på karta tillhöger för att se exakta sträckor. Sopsaltningstestet pågår under åren 2015–2018. Metoden används när temperaturen ligger mellan 0 och 10 minusgrader och det finns risk för halka. Vid lägre temperaturer återgår teststräckorna till normal vinterväghållning med plogning och sandning.

Ökat cyklande ställer högre krav

Umeå kommun har ett uttalat mål om att andelen resor som sker med cykel ska öka. Målet om en ökad cykling gäller även vintertid. I dag sker olyckor på grund av halka på is, snö och under våren på grus som tinat fram. Kommunen erbjuda medborgarna högre standard och ökad säkerhet på gång- och cykelvägar under vintern.

Sopsaltningsmetodens för- och nackdelar utvärderas med avseende på till exempel säkerhet, framkomlighet och effektivitet. Utvärdering sker också ur miljösynpunkt, då salt är lättlösligt i vatten och kan inverka negativt på omgivande gatuträd och vatten.

Hur upplever du teststräckorna under vintern?

Vi vill gärna veta vad du tycker om teststräckorna under testperioden.

Lämna synpunkter på teststräckorna via webbformulär

Lämna synpunkter på teststräckorna via app

Kontakt

Per Hilmersson
gatudriftchef
Umeå kommun
090-16 14 62
070-340 07 83
per.hilmersson@umea.se

Karta över gång- och cykelvägar som sopsaltas

Teststräckor 2015–2018. Klicka på kartan för att göra bilden större.

Sidan har granskats 2018-03-26

Sidans kortadress: www.umea.se/sopsaltning

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.