Startsida Umeå kommun

Kommunalt driftbidrag till enskild väg

För de enskilda vägar som är kortare än en kilometer och som därför inte har rätt till statligt bidrag ger kommunen ett årligt bidrag till drift och underhåll. Detta under förutsättning att vägen upprätthåller en viss standard och följer nedanstående regler och krav:

  • Väghållaren får inte ha statligt bidrag.
  • Vägen ska vara minst 200 meter sammanhängande vägsträcka, gårdsinfarter är inte inräknade.
  • Stickvägar från bidragsvägen ska vara minst 100 meter för att inräknas i bidraget.
  • Bidragsmottagaren ska vara permanent boende i en fastighet längs den sökta vägen.
  • Vägen får inte gå inom fastställt planområde för fritidsboende.
  • Vägen ska hållas i av kommunen godkänt skick och man ska kunna köra på den med bil.
  • Vägen ska hållas öppen för allmänheten året runt. Efter tillstånd från Gator och parker kan undantag ske för tunga fordon om vägens bärighet är tillfälligt nedsatt, till exempel på grund av tjällossning.

Umeå kommun har rätt att dra in bidraget om kraven inte uppfylls. Det går alltid att söka om bidraget om förhållandena på vägen ändras och kraven uppfylls igen.

Såhär ansöker du

Du ansöker om det kommunala driftbidraget genom att fylla i ansökningsblanketten ”Bidrag till enskild väg” som ligger i kolumnen till höger. Du som har sökt tidigare år då bidraget betalades ut behöver inte ansöka på nytt.

Om några uppgifter har ändrats är det däremot viktigt att du meddelar kommunen korrekta uppgifter via blanketten ”Ändring av uppgifter”.

Blanketter för ansökan

Blankett "Ansökan om kommualt bidrag till enskild väg",pdf

Blankett "Ändring av uppgifter", pdf

Skicka till:
Umeå kommun
Gator och parker
901 84 Umeå

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.