Startsida Umeå kommun

Arbete för ökad säkerhet

Genom att ha hög säkerhet på gång- och cykelväget vågar fler använda cykeln. Vartannat år tar Umeå kommun fram en trafikdatarapport som bland annat beskriver olycksstatistik inom kommunen. Information om olyckor hämtas från STRADA (Swedish Traffic Accident Data Aquisition), som är en databas där sjukvården rapporterar skador i trafiken. Den vanligaste olyckstypen i Umeå är fotgängare som skadats i singelolyckor (exempelvis fotgängare som har halkat eller snubblat). Den näst vanligaste olyckstypen är cyklister som skadat sig i singelolyckor, ca 30 % av alla trafikskador. Särskilt olycksdrabbade platser är delar av cykelvägnätet där cykelflödena är stora, samt där utrymmet är begränsat och/eller där körbanan lutar så att hastigheten blir hög.

Åtgärder för att minska antalet olyckor

För att få ner antalet olyckor arbetar vi med ett antal olika åtgärder som t.ex. separering av fotgängare och cyklister, ombyggnad av riskfyllda platser, översyn av hinder och hastighetsdämpning.  

Till exempel på Backenvägen och Nygatan.                                

För att identifiera orsakerna till singelolyckorna och därigenom hitta metoder för att kunna minska dessa har Umeå kommun under åren 2010-2013 haft ett samarbete med Umeå Universitet och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), i ett projekt kallat ”Säkerhetsarbetets effekt och relevans”. Rapport från projektet förväntas under 2014.

Umecyklisten

Umeå kommun, med hjälp av NTF, erbjuder alla barn som går årskurs fyra cykelutbild­ningen ”Umecyklisten”. Tanken med Umecyklisten är att öka elevernas trafikkunskap och därigenom få dem att agera säkrare i trafiken. Genom ett teoripass och en praktisk del (cykelbana) utbildas eleverna i cyklingens risker, krav och möjligheter.

 

Titta på film när klass 4 Hedlundaskolan får sin cykelutbildning.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.