Startsida Umeå kommun
Cyklist

Cykeltrafikprogram för hållbar utveckling

2009 antogs ett cykeltrafikprogram som ska ska leda till att det blir både säkrare och enklare att cykla och gå inom Umeå stad. Det fortsatta arbetet sker med de ramar som programmet anger. I slutändan ska det leda till att resandet med cykel och till fots ökar och tillsammans blir de mest använda färdsätten för boende inom Umeå tätort.

Umeborna har tyckt till om Umeås gång- och cykelvägnät

Umeborna har fått möjlighet att tycka till om Umeås gång- och cykelvägnät. Totalt har 1 554 personer besvarat kommunens enkät. Bland de svarande var fördelningen mellan män och kvinnor jämn, 47 procent män och 53 procent kvinnor, flest svarande återfinns i åldersgruppen 26—65 år och medelåldern på de svarande var 38 år.

Syftet med enkäten harvarit att samla in tankar och kunskap om hur umeborna vill ha det framtida gång- och cykelvägnätet och att få veta om föreslagna inriktningar i cykeltrafikprogrammet är bra. Målet med de olika inriktningarna är att öka cykeltrafiken i Umeå.

När kommuninvånarna får prioritera

I resvaneundersökningen från 2006 ombads de tillfrågade kommuninvånarna att svara på vad man tyckte skulle prioriteras i trafikplaneringen – busstrafik, gång- och cykel eller biltrafik. Gång och cykel fick den högsta prioriteten, följt av busstrafiken och sist biltrafiken. Ingen av de undersöktagrupperna ger biltrafiken högsta prioritet, inte ens bilisterna själva.

Diagram över enkätresultat
Kontakt

Marie Frostvinge
trafikplaneringschef
Gator och parker
Umeå kommun
090-16 13 85
mejl

Katarina Bergström
trafikplanerare
Gator och parker
Umeå kommun
090-16 14 54
mejl

Sidan har granskats 2016-10-19

Sidans kortadress: www.umea.se/cykeltrafikprogram

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.