Startsida Umeå kommun

Cykelöverfart och cykelpassage

Bild på cyklist på cykelpassage

En cykelöverfart är skyltad med trafikmärket "Cykelöverfart"

Syftet med cykelöverfarter och cykelpassager är att prioritera cykeltrafik. Enkelt uttryckt är cykelöverfarter "övergångsställen för cyklister". Korsande fordon har väjningsplikt mot cyklister på cykelöverfarten.

Läs mer om reglerna och skillnaderna mellan cykelöverfarter, cykelpassager med väjningplikt och cykelpassager utan väjningsplikt.

Pågående arbete

Tekniska nämnden har beslutat om Policy för cykelöverfarter och cykelpassager i Umeå. En inventering har genomförts utifrån policyn och samtliga passager på cykelvägnätet har inventerats i Umeå kommun. Vissa passager kommer att byggas om till cykelöverfarter, andra kommer att regleras med väjningsplikt. Övriga cykelpassager förändras inte. Byggandet av cykelöverfarter och reglering av cykelpassager kommer att genomföras succesivt och pågå under ett antal år.

Cykelöverfarter byggs främst på huvudvägnätet för cykel vid vältrafikerade korsningspunkter. Annan utformning kan bli aktuell där huvudvägnätet för cykel möter stomstråken för kollektivtrafiken. Cykelpassager med väjningsplikt finns oftast längs gator med huvudled och i cirkulationsplatser.

Oavsett vilka trafikregler som gäller krävs ömsesidig hänsyn. Ett enkelt sätt att skapa en trevligare och säkrare trafikmiljö är att visa varandra hänsyn, anpassa hastigheterna och söka ögonkontakt med dina medtrafikanter.


Sidan har granskats 2017-10-13

Sidans kortadress: www.umea.se/cykeloverfart

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.