Startsida Umeå kommun

JA Linders väg — gång- och cykelväg

Vi bygger en gång- och cykelväg förbi IKSU Spa. Det kommer att förbättra framkomligheten. Många gående och cyklister i området använder idag parkeringen på IKSU Spa som passage, vilket inte är bra ur trafiksäkerhetssynpunkt, då oskyddade trafikanter möter backande bilar.

Öppen för trafik men begränsad framkomlighet

Under byggtiden är omkringliggande gator delvis öppna för trafik. Vår ambition är att störningarna ska vara så små som möjligt, men under vissa tider kan framkomligheten vara begränsad.

Tidplan

Entreprenören påbörjar etablering och startar arbetet under vecka 25. Ingen verksamhet under semestern, vecka 28-30. Arbetet beräknas vara klart under hösten 2017.

Entreprenör

Arbetet kommer att utföras av NCC.

Kontakt

Magnus Nilsson
projektledare
090 -16 15 03
070-674 52 76
Mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.