Startsida Umeå kommun
Definition av området som ska byggas om på Rådhustorget

Definition av området som ska byggas om på Rådhustorget

Projektbeskrivning Rådhustorget

Ombyggnad av Rådhustorget ligger i kommunens budget 2015 och därför inleds nu arbetet med en omgestaltning av Rådhustorget.

Ombyggnadsprojektet omfattar hela Rådhustorget samt ytor öster och väster om Rådhuset fram till Storgatan. Samordning med projekt Rådhusparken är viktigt när det gäller stråk, siktlinjer och höjdsättning.

Ombyggnad av Rådhustorget ska börja med projektering under 2015.

Förutsättningar

Torgets byggnad Rådhuspaviljongen, kafé-glasskiosk kommer att rivas alternativt flyttas från torget och behöver därför inte tas hänsyn till. Glashuset kommer att avvecklas och nedmonteras innan ombyggnationen startar.

Höjdsättningen på torget ska göras om så att flöden mot älven underlättas. Det innebär att terrasserna på torgets västra del tas bort.

Fordonstrafiken inom området ska minimeras och parkeringsytorna öster och väster om Rådhuset utredas. Cykelparkeringar och handikapparkeringar ska finnas i området.

Torgytan ska efter ombyggnad kunna användas till möten, tal, evenemang och torghandel

Rådhustorget ligger inom värdekärna för riksintresset Umeå centrum.

Östra sidan av Rådhustorget med koppling till strandpromenaden och Rådhusesplanaden ska i framtiden ingå i huvudvägnätet för cykel, i enlighet med den fördjupade översiktsplanens riktlinjer.

Mål för det nya torget

  • Ett vackert och representativt torg
  • Flöden och älvskontakt
  • En attraktiv mötesplats året om, dygnet runt
  • Torgets användning, gestaltningen ska leda till en helhetslösning med både flexibilitet och en väl avvägd fördelning av torgets ytor.
  • Cykelparkeringar
  • Tillgänglighet

Läs hela projektbeskrivningen i högerspalten.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.