Startsida Umeå kommun
Rådhustorget

Styrande och vägledande dokument

Förutom allmänna lagar och regler som finns för hur man planerar och bygger städer, t ex plan- och bygglagen — så finns också dokument och planer som är beslutade i tidigare skeden och som berör Rådhustorget.

Översiktsplanerna anger kommunens strategier för framtiden

I översiktsplanerna, fördjupningen för Umeå och fördjupningen för centrala staden beskriver kommunens sin vision om hur staden ska utvecklas och strategierna för detta. Översiktsplanerna har beslutats av kommunfullmäktige.

Riksintresse för kulturmiljö

Rådhustorget ligger inom ett område som är ett lagstadgat riksintresse för Kulturmiljövärden. I den beskrivning som finns av Riksintresset finns också Rådhustorget beskrivet.

Program för det offentliga rummet

Det finns också mer allmänna dokument som visar kommunens ambitioner och målsättningar för parker, torg och gator. Ett sådant är program för det offentliga rummet.

Byggnadsordningen för centrumfyrkanten

I byggnadsordningen för Centrumfyrkanten beskrivs stadsdelens utbyggnad från att staden grundades fram tills idag. Enstaka värdefulla hus lyfts fram, däribland Rådhuset från 1890. I byggnadsordningen finns vägledande förhållningssätt för vård, underhåll och förändring av bebyggelsen.

Förhållningssätt till kulturmiljön:

  • Rådhustorget ligger inom värdekärna för riksintresset Umeå centrum.
  • Rådhuset är skyddat som byggnadsminne. Förändringar på denna byggnad får inte göras utan Länsstyrelsens tillstånd. Vård och underhåll ska utföras i samråd med Länsstyrelsen och på ett sådant sätt att det kulturhistorska värdet inte minskar.
  • Det arkitektoniskt värdefulla Domusvaruhuset (MVG) med fasadrelief av keramikern Stig Lindberg vårdas och underhålls med hänsyn till ursprunglig karaktär.
  • Torget förädlas och utvecklas som stadens representativa torg, som mötesplats och för torghandel.
  • Utformning och placering av torgstånd och saluvagnar anpassas till torgets övriga funktioner.           
    (ur byggnadsordningen)

Om du vill fördjupa dig

I högermarginalen hittar du som vill fördjupa dig, länkar till webbsidor och dokument.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.