Startsida Umeå kommun
Äpplelunden

Svar på frågor om Rådhustorget

Nedan svarar kommunen på frågor om Rådhustorget. Längre ned på sidan kan du läsa arkitekternas svar på frågor om hur deras vison av utformningen ser ut.


Varför bygger kommunen om Rådhustorget?

Torget upplevs idag av många som slitet, rörigt och trångt som gör det svårt att ta sig fram. Det naturliga gångflödet mellan Kungsgatan och Väven behöver öppnas upp och belysningen bytas ut för att uppfylla nya krav. Därför finns det behov av att bygga om Rådhustorget.

Vad kommer det att kosta?

Budget är 65 miljoner kronor.

Vem är ansvarig för att utforma Rådhustorget?

Sweco med landskapsarkitekt Thorbjörn Andersson tillsammans med arkitekt PeGe Hillinge är upphandlade konsulter som ska utforma torget.

Hur ingår medborgarnas synpunkter i arbetet?

De utgör en del av de sammanställda utredningarna som ligger till grund för projektbeskrivningen. Konsulterna har fått ta del av resultatet.

De synpunkter och idéer som kommit in har sammanställts, grupperats och analyserats. Resultatet av dialogen är, tillsammans med andra utredningar om bland annat teknik, tillgänglighet och kostnader, en del av underlaget i arbetet inför ombyggnaden av Rådhustorget. De behov och önskemål som inkommit tidigare samt talarplatsens framtid har också behandlats enligt tekniska nämndens tidigare beslut.

Vad händer med parkeringarna?

Det blir 8 handikapparkeringar fördelade på båda sidor om Rådhuset närmast Storgatan. De övriga bilparkeringarna tas bort.

Det blir cirka 170 cykelparkeringar fördelade på båda sidor om Rådhuset.

Vad händer nu, när fattas beslut och av vem?

Tekniska nämnden fattade beslut om utformningen i september 2015. Beslutet innebar att projekteringen av torget kunde göras. Projekteringen utgjorde underlaget till upphandlingen av entreprenör.

När kommer ombyggnaden att starta?

Kommunens upphandlade entreprenör, NCC, har kontraktet klart från den 7 juni 2016. De ansavarar för alla moment i entreprenaden. De har nu börjat med att beställa material, diskutera med ledningsägare om detaljer i arbetet och att tömma markvärmesystemet. Under närmaste veckorna startar arbetet succesivt, först med VA-arbetet.

Kommer hela torget bli uppgrävt?

Nej, inte samtidigt. Det kommer alltid vara möjligt att passera och periodvis också använda delar av torget. Eftersom vi är angelägna om att projektet ska löpa smidigt för att kunna gå så snabbt som möjligt har vi sommaren 2016 ingen planerad verksamhet på torget, men i perioder när arbetet tillåter kommer viss torghandel kunna vara på torget och kommunen kommer också komplettera, t ex med möbler, blommor och cykelparkeringar.

När kommer torget att vara klart?

Markarbetena längs gågatan och fasaderna planeras vara klara höst 2016. Under 2017 färdigställs resten av torget, träden planteras och möblerna mm kommer på plats.

Vilka beslutar om Rådhustorgets utformning?

Beslut om Rådhustorgets utformning har fattas av tekniska nämnden. Du har alltid möjlighet att kontakta ledamöter i nämnden och framföra synpunkter via telefon eller mejl.

Kontakt tekniska nämdens ledamöter


Arkitekterna Thorbjörn Andersson och Per Göran Hillinge svarar på frågor om utformningen.

Vad är skillnaden mot tidigare?

Torget är idag slitet och sönderbyggt. Efter ombyggnaden kommer det att vara inbjudande och trevligt! De största skillnaderna är kanske att den långa nivåskillnaden framför Rådhuset tas bort, vilket ger bättre kontakt mellan torgets olika delar. En annan skillnad är indelningen i tydliga rum av olika karaktär. Vi tror också att ljussättningen kommer att innebära en stor skillnad.

Vilka är de främsta kvaliteterna?

Det är nog att det kommer att finas flera saker att uppleva och att ”hänga-möjligheterna” blir generösare.

Hur har ni tänkt runt Rådhuset?

Idag ligger Rådhuset lite isolerat, i alla fall mot torget. Genom att ta bort nivåskillnaden och bygga om trappan kommer Rådhuset att kännas som att det ligger på torget på ett bättre sätt.

Vilken är Din personliga favoritbit?

PeGe tror att Orangeriet kommer att bli en riktig pärla. Thorbjörn röstar på ”drällen”, alltså finytan.

Hur har ni arbetat med aspekten trygghet?

Genom att försöka öka folklivet på torget ökar också tryggheten. Kvällstid spelar ljussättningen viktig roll för tryggheten.

Hur har ni tänkt runt tillgänglighet?

Vi har tagit bort nivåskillnaden och tänkt oss ett lyftbord upp till Rådhustrappans talarplats. Vi tänker oss släta markmaterial som går lätt att rulla på.

Vad har varit de största utmaningarna?

Kanske att torget är norrvänt i förhållande till Rådhuset, vilket gör det viktigt att hitta de fina sollägena. Men också att hitta ett naturligt sätt att koppla ihop torget ner mot älven. Rådhuset ligger ju faktiskt i vägen.

Varför ska paviljongen på Rådhustorget rivas?

Frassepaviljongen är stor, hög och klumpig. Den öppnar sig inte mot torget på ett bra sätt. Den innehåller en del funktioner som inte behöver ligga på torget. Den tar för stor plats av torget och bidrar för lite till folklivet på platsen. Byggnaden begränsar också Rådhustorgets användning och flöden. När evenemang hålls utanför Rådhuset minskar paviljongen antalet bra åhörarplatser.

Varför riva en byggnad för att sedan bygga en ny på samma plats?

En lätt och enkel byggnad är trots allt en magnet på ett torg om den innehåller t ex ett bra kafé. Det nya Orangeriet blir en tillgång till torget och en attraktion från alla riktningar. Det är ett helt annat hus än nuvarande Frassepaviljongen. Till storlek är den bara en tredjedel. Orangeriet gör också att Åhlénshuset kommer mera till sin rätt och ett generöst gaturum uppstår vid Östra Rådhusgatan.

Vad är ett orangeri?

Ett orangeri är ett uppvärmt växthus för övervintring av träd som apelsin, fikon, myrten och andra prydnadsväxter som inte tål hårt vinterklimat i det fria. Namnet "orange" kommer av det franska ordet för apelsin, orange. Källa: Wikipedia.

I detta fall står det för en mindre, lätt trädgårdsbyggnad av enkel karaktär, en byggnad som är luftig och genomskinlig.

Hur ska jag röra mig till älven och Väven?

De uppbyggnader som finns idag på torget tas bort. Även trappstegen framför Rådhuset tas bort och marken höjs. Resultatet blir att man enklare kan röra sig ner mot Väven och älven. När dagens uppbyggda platåer är borttagna blir det lättare att se Väven och hur man går den närmaste vägen dit.

Hur är det tänkt att den öppna torgytan i mitten ska användas?

Den ska vara ett ”fingolv”, lite som en utrullad matta. Mattan blir en flexibel yta där allt möjligt kan hända. Det kan vara en manifestation, en marknad eller ett uppträdande. Det kan vara valtal från nya Rådhustrappan eller så kanske sjungs våren in här av en studentkör. Eller bygger man vintertid upp ett ”big jump” med tävling i skidakrobatik. Man kanske ställer ut pallkragar och har demonstration av urban odling. Finytan är dekorativ som den är, men är ändå flexibel nog att vara användbar till allt möjligt.

Hur är torget tänkt att användas på vintern?

Orangeriet kommer att bli attraktivt på vintern, liksom den nya ljussättningen. Man kan tänka sig olika evenemang som inriktar sig på vintern, som snögubbeutställning eller eldfest. Julmarknad och vinterfestival vore också bra inslag för att visa att Umeå verkligen är en vinterstad.

Vad händer med torghandeln? Var ska de hålla till?

Tekniska nämnden har beslutat att det ska finnas torghandel på torget. Enligt projektbeskrivningen ska torghandeln bidra till folklivet på torget. Man behöver utreda lämplig placering, utbud, tider och storlek på yta och torgståndens utformning. Torghandeln ska utformas så att den bidrar till att göra Rådhustorget till ett attraktivt torg som man vill besöka.

Vad är det för mönster på plattorna?

Finytan har ett unikt mönster av granit som hämtar inspiration från västerbottnisk vävkultur — så kallad Västerbottens-­dräll. Det blir en utrullad matta som hälsar umeborna välkomna till Rådhustorget. Det ska vara så fin att det nästan känns som att man vill ta av sig skorna när man går in på mattan.

Vad är det tänkt att man ska använda fontäner och vattenkanalerna i äpplelunden till?

Fontänbrunnarna ska inbjuda till lek och rekreation och även vara skulpturala. Fontänerna ger ett droppande ljud av stilla rinnande vatten som även syns som regelbundna vattenpussar på marken. Det är dock ganska lite vatten som det är frågan om, de är som dricksvattenbrunnar.

Kommer vattenfontänerna att fungera mitt i vintern?

Nej, då stängs de av och har kvar sin verkan av att vara ett slags torgskulpturer.

Varför ska det vara tre talarplatser?

Umeborna har uttalat att de ser en talarplats som en viktig del i torgets användning, därför är det faktiskt planerat för tre talarplatser. De tre platserna passar till olika sammanhang och finns på tre olika ställen. Första möjligheten är att Rådhustrappan som byggs om så att den också passar som tribun där flera hundra människor kan lyssna. Andra möjligheten är ett lågt podium i Äpplelunden vilket vänder sig mot gågatans folkströmmar och där ett halvdussin personer kan uppträda. Tredje möjligheten är vid Orangeriplatsen, där en sittmöbel blir en informell ”speakers bänk”. De tre möjligheterna hjälper också till att aktivera torgets olika delar.

Ett lyftbord kan installeras på sidan om Rådhusets trappa för att göra Stora talarstolen tillgänglig även för rullstolsburna.

Hur har ni tagit till vara på de soligaste platserna?

Orangeriplatsen är den sociala hänga-platsen och torgets soligaste plats. Orangeriet är en slank och glasad kafébyggnad på torgets östra kant. Den vänder sig mot sydväst och solen och har generöst med sittplatser framför sig. Det här är torgets soligaste plats med bra ”häng” på såväl offentliga möbler, så kallade sittparketter, som kafémöbler. Härifrån har man bra uppsikt över torget och gågatan.

Hur många sittplatser blir det?

Någonstans mellan 100—150.

Varför ska vi ha lösa stolar på torget?

Det är en kvalitet som Umeå blir först med i Sverige att ha lösa stolar som man kan flytta runt som man vill. De står ute även på natten och är kopplade två och två för att man inte ska kunna bära dem med sig. Dessutom är de ganska tunga. Det finns exempel på sådana här arrangemang t ex på Operaplats i Zurich. Vintertid tas de in och står i kommunens förråd. På vårkanten ställs de fram och blir signalen att våren har kommit.

Är det lagom grönt?

Det blir grönare än idag och även en spektakulär vårblomning genom äppleträden. Även alléträden har en intressant årstidsvariation och är mycket dekorativa på vintern. Idag är torget ganska dammigt och kalt.

Blir det björkar på torget?

Nej.

Hur kommer belysningen att vara?

Väldigt olika jämfört med idag. Det kommer att vara en varierad belysning som ser olika ut på torgets mitt jämfört med på kanterna. Rådhuset kommer att få en mera enhetlig fasadbelysning. Dricksvattenfontänerna kommer att ha belysning i vattnet så att det ser ut som guldstrålar. Äpplelunden kommer att ha silande ljus genom äppleträdens kronor som ger vandrande skuggor på marken. Belysningen kommer att vara gjord så att man känner sig trygg och säker på platsen men det kommer också att finnas belysning som ger atmosfär och stämning.

Kontakt

Du har alltid möjlighet att kontakta ledamöter i nämnden och framföra synpunkter via telefon eller mejl.

Kontakt tekniska nämndens ledamöter

Mer information

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.