Startsida Umeå kommun

Klimatsmart hållplats

Umeå kommun ska bygga en ny och smart hållplats i universitetsstaden i Umeå. Det blir en så kallad Bus Rapid Transit Station, en BRT-station.

Den klimatsmarta hållplatsen är tänkt att fungera som en informationspunkt och en symbol för den smarta universitetsstaden. Den ska ha en hög innovationsnivå, vara estetiskt tilltalande och fungera praktiskt för både fordon och passagerare.

Hållplatsen ska utformas som en del i en smart stad där teknik, människa och miljö samspelar med varandra. I uppdraget ingår därför att tillsammans med berörda aktörer kartlägga och förstå funktioner och behov. Utifrån detta ska en lösning designas, en grund för en Smart hållplats som sedan byggs och börjar användas.

Syftet är att bidra till att minska stadens miljöbelastning och koldioxidutsläpp. Då miljöaspekten är viktigt i projektet ska hållplatsen så långt som möjligt byggas med lokala och hållbara material.

Några viktiga aspekter:

  • Väntetiden ska upplevas mer positiv än på en traditionell busshållplats. Passagerarna ska vänta i ett behagligt klimat året runt och känna sig trygga på hållplatsen.
  • Av- och påstigning på bussen ska gå snabbt och kunna ske via alla bussens dörrar.
  • Betalning/uppvisande av biljett ska vara avklarat innan påstigning. Olika typer av bussbiljetter, till exempel busskort, app och enkelbiljett ska fungera.
  • Alla ska kunna använda hållplatsen oavsett ålder, kön, språk, funktionshinder, ovana att åka buss och så vidare.
  • Drift och underhåll ska fungera året runt, till exempel snöröjning.
  • Energiförbrukningen ska hållas på en låg nivå.

Den klimatsmarta hållplatsen ska byggas vid Universum, men den ska vara konstruerad så att den kan flyttas till en annan plats om behov skulle uppstå. Konceptuellt och visuellt ska den även fungera på andra platser i Umeå om fler BRT-stationer byggs i framtiden.

Berörda aktörer

Bussresenärer, UKF (lokaltrafiken), Länstrafiken, Umeå kommun (planerare samt gatudrift), Umeå energi samt aktörer i närområdet som Umeå universitet, Akademiska hus och Västerbottens läns landsting

Tidplan

Design och projektering: september 2017–april 2018

Byggprocess: maj–oktober 2018

Busshållplatsen planeras att tas i bruk oktober 2018.

Kontakt

Frida Bergström
trafikplanerare
Gator och parker
Umeå kommun
090-16 14 76
frida.b.bergstrom@umea.se

Donald Näs
projektledare bygg
Gator och parker
Umeå kommun
090-16 13 90
donald.nas@umea.se

Sidan har granskats 2018-02-19

Sidans kortadress: www.umea.se/smarthallplats

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Sociala medier

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.