Startsida Umeå kommun
Trafikanordningar

Trafikanordningar

Trafikanordningsplan

Om du behöver göra en avspärrning av gata eller trottoar måste arbetet planeras noggrant för att ge skydd åt trafikanter och arbetare. Det ska också ge bästa möjliga framkomlighet för både gående och övrig trafik. Gång-och cykeltrafiken vid arbetsplatsen måste ordnas så att den inte skapar risker för de oskyddade trafikanterna. Speciell hänsyn tas till personer med funktionsnedsättning som kan ha särskilt svårt att handskas med störningar.

Vi tillämpar SKL:s riktlinjer enligt Arbete på väg 2014 och den går att ladda ned gratis.

Använd gärna kommunens kartunderlag

Trafikanordningsplanen visar hur trafiken ska ordnas vid arbetsplatsen, vilka avstängningar och vägmärken som ska användas. Det är viktigt att ritningen är måttsatt. Använd med fördel kommunens kartunderlag. Länk till kartan finns till höger på denna sida. Kartan visar bland annat vägkanter och byggnader. Kartan har flera olika skikt som du kan nyttja för att visa den information du tycker är aktuell. 

Planen anger också om det behövs tillfälliga trafikföreskrifter för arbetsplatsen, t.ex. sänkt hastighet eller upphävande av parkeringsplatser. Titta på exempel av TA-plan 

Ansökningsblankett

Trafikanordningsplan ska upprättas av byggherren själv, entreprenör eller konsult, och inkomma till Gator och parker senast fem arbetsdagar innan arbetet påbörjas. Ansökningsblanketten hittar du i kolumnen till höger.

Kontakt

Gator och parker
Växel: 090-16 10 00

Telefontid 09-11 samt 13-15
kontaktcenter.gatorochparker@umea.se

Sidan har granskats 2018-06-12

Sidans kortadress: www.umea.se/trafikanordningsplan

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.