Startsida Umeå kommun
Bild på Vasaplan

Projektbeskrivningen för Vasaplan godkänd

Tekniska nämnden beslutade att godkänna projektbeskrivning för Vasaplan den 26 februari 2015. Nämnden beslutade också att ge Gator och parker uppdraget att upphandla konsult som ska utforma Vasaplans omvandling.

Målet är att Vasaplan ska kunna motsvara Umeå kommuns höga ambitioner om attraktiva offentliga platser och vara väl fungerande för alla som åker med buss, både utifrån dagens trafikering och med sikte på kommunens mål om en fördubblad andel kollektivtrafikresande år 2020. Men även mot bakgrund av att många inte har alternativet att välja ett annat färdmedel och därmed plats att befinna sig på.

I december 2014 godkände tekniska nämnden underlagen till projektbeskrivningen. Den nu framtagna projektbeskrivningen kommer att ligga till grund för upphandling av konsult för framtagande av utformning och systemhandling samt förfrågningsunderlag och bygghandling. Gator och parker fick även i uppdrag att utreda vidare hur taxi ska kunna angöra Vasaplan, samt i övrigt begränsa smittrafik.

Tryggt, tillgängligt och säkert

Syftet med ombyggnationen är bland annat att det ska vara möjligt att utöka kapacitet och framkomlighet för kollektivtrafiken utifrån ett perspektiv över hela resan som inkluderar transport till/från Vasaplan.

Det ska bli en förbättrad tillgänglighet för personer med funktionshinder, trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter och tryggheten samt säkerheten för de som vistas på Vasaplan. Den tillgängliga markytan ska förbättras och disponera så att man skapar en trivsam arkitektoniskt välarbetad vistelse- och kommunikationsyta för alla.

Syftet är också att öka tryggheten och säkerheten på Vasaplan. Kvinnor känner sig generellt oftare otrygga på allmänna platser samt att fler kvinnor än män åker kollektivt. Därmed är jämställdhet en självklar utgångspunkt i utredningsarbetet.

Kontakt

Vasaplans mejlbrevlåda

Lena Karlsson Engman (S) ordförande tekniska nämnden
Umeå kommun
090- 16 13 29
070-296 12 32
lena.karlsson-engman@umea.se

Stefan Nordström (M)
vice ordförande tekniska nämnden
070-690 79 39
stefan.nordstrom@umea.se

Karin Isaksson, park- och gatuchef
Umeå kommun
090-16 14 39
070-332 25 32
karin.isaksson@umea.se

Frågor om projektet

Gunnar Teglund, gatuprojektchef
090-16 14 57
070-340 14 57
gunnar.teglund@umea.se

Frågor om kollektivtrafik

Fredrik Forssell, kollektivtrafikchef
090-16 22 36
fredrik.forsell@umea.se

Tor Björkstrand, trafikutvecklare
Länstrafiken i Västerbotten AB
0950-239 05
tor.bjorkstrand@lanstrafikeniac.se

Mer information

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.