Startsida Umeå kommun

Veckoinformation

Skanska är entreprenör

Skanska har fått uppdraget att bygga om Vasaplan.

Här kommer platschefen att skriva och berätta om vad som händer fortlöpande i projektet.

För din säkerhet - respektera avspärrningar

Vi vill uppmana boende och andra som rör sig på och i närheten av Vasaplan att respektera avspärrningarna. Grävning, ojämn mark och dålig sikt utgör risker för den som befinner sig inom arbetsområdet. Därför är det inte tillåtet för obehöriga att beträda arbetsområdet. Tack för att du är uppmärksam på vägskyltar och visar hänsyn.

Vecka 51, 18-24 december

Det här är sista veckan med produktion före vintern. Planen denna vecka var att all plattläggning på Vasagatan skulle bli klar men omständigheter som vi inte råder över gjorde att vi inte hann färdigt helt. Vi kommer att göra en del grävning för markvärme i trottoaren på västra sidan utanför entrén till Äpplet nästa vecka. Det innebär att plattläggningen på den trottoaren kommer att bli färdig i börja av januari efter alla helger.

Vi ska växla in fjärrkylan till gamla gymnastiken på tisdag. Efter det fyller vi igen och plockar bort avstängningar mm. Dessa arbeten beräknas vara klara till torsdag eftermiddag.

Övriga arbeten som utförs är diverse översyn och vinterunderhåll.

Även om vi inte har någon större produktion framöver så finns vi närvarande och kommer att göra en del monteringar av bland annat bänkar som ska sitta på murarna. Dessa bänkar levereras någon gång i januari.

Vecka 50, 11-17 december

Vi räknar med att bli klar med de arbeten vi kan göra inne på lilla torget under veckan. Sen ställer vi om lite staket och justerar avstängningar så att det blir lättare att gå där.

På tisdag har vi planerat att börja lägga plattor på norra sidan av Vasagatan, ett jobb som egentligen skulle varit klart denna vecka men som av olika anledningar fick prioriteras till ett senare skede.

Vi fortsätter även med fjärrkylan vid gamla gymnastiken och kommer under veckan att vara ganska nära att bli klara. Så under vecka 51 räknar vi med att bli helt klara med de arbeten som tillhör fjärrkylan och kan då öppna upp den trottoaren igen.

Vecka 49, 4-10 december

Idag besiktar vi ytbeläggningen på södra sidan utanför Utopia efter det så öppnas de flesta avstängningar upp.

Nästa vecka fortsätter arbeten med fjärrkyla som ska dras in till gamla gymnastiken. Dessa arbeten beräknas pågå i ca 3 veckor till. Under den tiden så kommer gångbanan runt gymnastiken vara avstängd.

Plattläggning flyttar över till norra sidan av Vasagatan för att återställa trottoarerna på båda sidor av Vasagatan. Vi ska även städa av trottoaren utanför Elite hotell och plocka bort avstängningarna där så att den ska gå att använda under vintern.

Inne på lilla torget utanför Fastighetsbyrån fortsätter vi arbeta hela veckan och någon dag in på vecka 50. Då har vi gjort klart fyllning med förstärkningslager, placerat markvärmebrunnar och alla kanaler för el. I och med att den sista dragningen för belysningen blir klar så kan vi montera de återstående belysningsstolparna och koppla in dem, dessa arbeten är planerade till slutet av nästa vecka.

Vecka 46, 13-19 november

Arbeten med dagvatten och terrassering på lilla torget fortsätter hela vecka. Utanför Äpplet och TC kommer vi att göra klart ytor med markvärme och kringfyllnad, dessa arbeten sker i början på veckan. Mot slutet av veckan påbörjar vi förberedande arbeten med inkoppling av fjärrkyla till gamla gymnastiken vid badhuset Navet.

Plattläggning utanför O´Learys och Vezzo fortsätter framåt, vi räknar med att vi kommer fram mot entrén till Vezzo under veckan. Vi har även planerat att göra klart plattläggningen på trottoaren mellan Västra Kyrkogatan och Östra Kyrkogatan.

Vecka 44, 30 oktober - 5 november

Vi fortsätter med läggning av hällar på sydvästra sidan och räknar med att passera entrén till hotell Winn under veckan. I början på veckan gör vi klart för markvärmeslangar i Vasagatan på södra sidan. Vi kommer även att bli helt klar med själva markvärmeslangarna på hela södra sidan av Vasaplan.

Vi har börjat arbeten för markvärme mellan entrén till Umeå Folkets Hus och entrén till Äpplet. Vi fortsätter det arbetet och hoppas bli klara mot slutet av veckan.

Nu när Umeå Folkets Hus utvändiga ombyggnad är klar så flyttar vi in på lilla torget och satsar på att hinna så mycket jobb som möjligt innan vintern. Flytten dit är planerad någon gång mot slutet av veckan och beräknas pågå ett par veckor framåt.

Vecka 42, 16-22 oktober

Vi siktar på att göra klart hela trottoaren på södra sidan med markvärme och underarbeten inför läggning av hällar, samt påbörja läggningen av hällarna från Rådhusesplanaden. Vi beräknar att ställa upp en mur utanför Oleary´s under början/mitten av veckan.

Vi kommer även att göra lite arbeten på sidoytorna på den nordöstra sidan främst med att fylla upp med krossmaterial inför kommande läggning av hällar.

Värmesystemet i bänkarna och körytorna börjar provköras och luftas under veckan så vi ser att de fungerar inför stundande vinter och kyla.

Vecka 39, 25 september - 1 oktober

De arbeten som vi kommer att utföra under vecka 39 består mest av kompletteringar och de sista justeringarna för att det ska fungera för bussarna att börja trafikera Vasaplan igen.

Trafikinformationssystemet ska driftsättas och belysningen trimmas in färdigt, trafikskyltningen monteras klart mm.

Vi kommer även att lägga plattor och färdigställa ytorna på Rådhusesplanaden så att det staketet kan plockas bort mot slutet av veckan, vi ska göra allt vi kan för att fylla upp så mycket ytor som möjligt utanför kantstenen och in mot fasaderna.

Fredagen kommer till stor del att ägnas åt städning och förändring av byggstaket och tillfälliga gångvägar så att alla hållplatser blir tillgängliga.

Busstrafiken kommer som sagt att böja trafikera Vasaplan men det återstår en hel del arbeten med färdigställningen av ytorna utanför körbanan. Så Vasaplan kommer även i fortsättningen att vara ett arbetsområde med områden som är inhägnade med staket.

Vecka 38, 18-24 september

På torsdag kväll stängde vi Vasagatan för gående för att kunna provköra nya Vasaplan med en buss, se bilden ovan. Vasagatan kommer att fortsätta vara stängd vecka 38 eftersom vi, med start på måndag, ska lägga det översta lagret med asfalt som är en cementstabiliserad beläggning och den måste härda i några dygn innan den får beträdas. Vi räknar med att all toppbeläggning blir lagd under vecka om vädret tillåter.

Monteringen av glastaket blir i det närmaste helt klart. Vi kommer även att fortsätta montera trafikinformationssystemet som består av informationstavlor och displayer som sitter i och på terminaltaken.

Plattläggning och kompletteringar på båda terminaltaken kommer att bli färdigställda under veckan. Vi fortsätter grävningen på den södra sidan för att förbereda för plattläggning och markvärme.

All styrning och belysning kommer att driftsättas i början på veckan och resten av veckan kommer en del kompletteringar av el att utföras.

Vasaplan byggarbetsplats med belysning på natten

Belysningen har börjat testas.

Vecka 37, 11-17 september

Monteringen av det västra glastaket kommer att slutföras under veckan och sedan fortsätter vi monteringen på det östra taket. Som syns på bilden har vi börjat provköra belysningen på den västra sidan. Arbetet med belysningen på östra taket fortsätter och kan kanske provköras mot slutet av veckan.

På terminaltaken fortsätter vi med diverse kompletteringar av limträ. Vi sätter även upp informationsskyltar för hållplatslägen och sittmöbler. Det trafikinformationssystem som ska informera resenärer om avgångar med mera börjar monteras under veckan och kommer att pågå under ca två veckors tid.

Plattläggningen av västra taket beräknas bli färdigställd under veckan och en ganska stor del av plattläggningen på östra taket är planerad att utföras.

Asfalteringen av körytor fortsätter även det enligt plan och efter veckan så är nästan alla ytor färdigasfalterade. Den 9-10 september gör vi en insats i korsningen Västra kyrkogatan/Skolgatan som påverkar trafiken på ÖK. Då ska hela korsningen förses med markvärme och tre lagers beläggning.

Vi fortsätter med grävarbeten och markvärme på trottoaren utanför Utopia, där kommer en del av trottoaren att förses med markvärmeslingor. På den del som är ungefär utanför Plektrum fortsätter vi att gräva och fylla med grusmaterial.

De arbeten som är utförda på Rådhusesplanaden närmar sig ett färdigställande med markvärme och asfaltering.

Inne på Vasaplan kommer vi att montera en del anläggningskompletteringar så som trafikskyltar och trafikpollare.

V35, 29 augusti, tillfällig stängning av passage

Vi måste tillfälligt stänga passagen över Vasagatan idag, från kl 12:30 och öppnar kl 16:00. Anledningen är att vi måste flytta passagen för gående lite väster ut så att vi kommer åt att lägga markvärme på den yta där den ligger just nu.

Vi gjuter den kantsten som vi ska lägga passagen över idag kl 10 samt fyller med grus bakom den stenen. När dessa åtgärder är utförda kan vi göra en permanent lösning för gångpassagen som gäller fram till den 2/10.

Byggarbete på Vasaplan

Vecka 35, 28 augusti - 3 september

Under veckan fortsätter vi att asfaltera körytor på både östra och västra sidan.

På terminaltaken fortsätter montaget av all belysning, inklädnad av pelare och installation av teknisk utrustning. Mot slutet av veckan kan vi börja plattläggning under det västra taket. Vi hoppas även kunna påbörja montage av glastaket.

All kanstenssättning inne på själva Vasaplan beräknas bli klar under veckan. Vi räknar även med att sätta kantstenarna på södra sidan av Skolgatan mellan Östra och Västra kyrkogatan.

De grävningsarbeten som pågår i Rådhusesplanaden färdigställs och vi fyller igen och justerar för asfalt.

Vecka 34, 21-27 augusti

Sommaren börjar nu gå in mot höst och det närmar sig att bussarna ska återgå till Vasaplan. Vi har jobbat på hela sommaren och resultatet börjar nu visa sig i form av att vi börjar lägga några av de fyra asfaltlagren som skall läggas.

Under kommande vecka fortsätter vi att asfaltera och sätta kantstenar främst runt terminaltaken så vi senare kan utföra färdigställande med plattläggning runt och under taken.

Innan asfaltering så rullas markvärmeslangarna ut som ska värma upp körbanorna så att de blir fria från snö och is under vintrarna.

Vi fortsätter även med grävningen i Rådhusesplanaden för att kunna färdigställa den ytan innan bussarna ska börja köra igen.

Övriga arbeten som utförs är grävning för trottoaren mellan östra och västra Kyrkogatan. Diverse elarbeten inne i terminaltaken. Inklädnad med trä av betongpelarna som bär upp taken pågår för fullt och kommer att fortsätta även nästa vecka.

Med start på måndag så etablerar vi ett arbetslag som lägger på glastaket på det västra delen, montaget av glas förväntas pågå under cirka två veckor per tak.

Vecka 27, 3 – 5 juli

Grävning och arbeten med markvärmeledningar medför att vi måste stänga av gångpassagen utanför ”gamla biblioteket” måndag-onsdag vecka 27.

Vecka 26 - 31, 26 juni - 13 augusti

Trots sommarens antågande så går vi vidare med produktionen utan uppehåll. Nästa vecka stängs Skolgatan för trafik mellan Västra och Östra Kyrkogatan för att arbeten med bland annat fjärrvärme och dagvatten kan påbörjas. Vi kommer att fräsa asfalten under vecka 27 på den sträckan samt arbeta med att byta spill- och dagvattenserviserna till Elite hotell under cirka vecka.

Inne på Vasaplan påbörjas sättning av kantsten och läggning av plattor under de närmaste två veckorna. Montaget av limträkonstruktionen på terminaltaken pågår cirka två veckor med start vecka 27.

Vecka 29 har vi planerat att utföra så kallad rörspräckning av den befintliga vattenledningen som går från Östra Kyrkogatan mot Vasaplan. Det arbetet kommer att påverka trafiken i korsningen Östra Kyrkogatan och Skolgatan.

Vecka 24 - 16 juni, passagen stängs tillfälligt

På fredag 16 juni stänger vi gångpassagen på Vasagatan för att ta in en större mängd grus. Lastbilarna måste komma in via södra grinden då vi håller på med vatten- och avloppsarbeten vid den östra grinden. Vi beräknar att öppna gångpassagen cirka kl 16.

Vecka 24 - 14 juni, passagen stängs tillfälligt

Passagen på Vasagatan stängs för gångtrafik 14 juni, kl 07 till 11 på grund av att vi ska gräva för markvärmeledningar som går rakt över det passagen.

Vecka 24, 12-18 juni

Vi gjuter sittbänkar till det västra terminaltaket.

Vi börjar även fylla ytorna mellan pelarna med grus och förbereda för kantstenarna som skall sitta runt terminaltaket.

Den stora gärvningen för vatten- och avlopp närmar sig sin slutpunkt i Västra Kyrkogatan. Det innebär att vi tillfälligt flyttar ut grindarna längre öster ut för att kunna slutföra den ledningsdragningen.

Vi kommer även att börja lägga kanaler för el- och telekablar i det östra terminaltaket samt förbereda så vi kan gjuta bänkarna där också.

Gångväg på Vasagatan är öppen - var uppmärksam på byggtrafik

Nu när vi har öppnat en gångväg rakt igenom arbetsplatsen önskar vi att du som går den vägen är uppmärksam på byggtrafik när du passerar. Det är ganska intensiv byggtrafik med stora fordon som skall passera över gångvägen - så var uppmärksam för din egen och andras säkerhet.

Vecka 22, 29 maj – 4 juni

  • Den här veckan passerar vi Vasagatan med grävning för vatten- och avloppsledningar.
  • I västra terminaltaket börjar vi förbereda för gjutning av sittbänkar samtidigt som vi gjuter klart pelarna på östra terminaltaket.
  • Vi fortsätter även med gräva för vägen och fyller med krossmaterial på västra sidan av Vasaplan.
  • I slutet av veckan planeras gångpassagen på Vasagatan, genom byggområdet, var färdig.

Renovering av avloppsledningar ger stark lukt

Från tisdag 30 maj kl 16 till och med onsdag 31 maj kl 18 pågår invändig renovering (relining) av avloppsledningar på Vasaplan. I samband med arbetet uppstår det rök/ånga som luktar starkt. Även om ångan luktar starkt så är den helt ofarlig. För att bli färdiga så fort som möjligt kommer vi att arbeta stora delar av dygnet. Vi hoppas ni har överseende med de störningar arbetet kan medföra.

Vecka 21, 22-28 maj

Vi har gjutit sulor för hela västra terminaltaket och påbörjat formsättning för det östra terminaltaket.

Under vecka 21 gjuter vi pelarna och river formen för västra taket samt sulorna på det östra. De grävningsarbeten som vi kommer att göra består främst i att lägga den nya dag- och spillvattenledningen samt dagvattenbrunnar på båda sidor av terminaltaken.

Vi kommer även att fylla ut förstärkningslager på delar av de ytor som bussarna ska köra på.

Vecka 20, 15-21 maj

Denna vecka har vi gjort klart grundläggningen för det östra terminaltaket och påbörjat grundläggning av det västra. Nästa vecka gjuter vi sulor och plintskaft till det östra taket.

Nu när inkopplingen på befintliga ledningar är klar, fortsätter vi läggningen av vatten- och avloppsledningarna längs efter gatan. Nästa vecka börjar vi även gräva för dagvattenledningar på den östra sidan av Vasagatan.

Vecka 19, 8-14 maj

Under den gångna veckan så har vi i princip hunnit med att riva allt som vi tänkt. Under vecka börjar vi gräva för omläggningen av vatten- och avloppsledningen som ska gå genom hela Vasaplan. Vi börjar i väster och går mot öster. Vi kommer även att gräva för dagvattensystemet som ligger i norra delen av Vasaplan.

Under senare delen av veckan utför vi även grävningar för fundamenten för det västra terminaltaket.

Nu kan du också titta på Vasaplan via webkamera.

Vecka 18, 2-7 maj

Vi börjar på tisdag 2 maj, kl 06:00 med att stänga av arbetsområdet med staket och grindar. När det är klart så börjar vi fälla träd, riva planteringar och diverse ytbeläggningar.

Rivning pågår under hela veckan, vi kommer att påbörja grävning för omläggningen av vatten- och avloppsledningar och för grunden till taket på terminalen mot slutet av veckan.

Kontakt

Vasaplans mejlbrevlåda

Lämna synpunkter och frågor om ombyggnaden av Vasaplan via mejl

Gunnar Teglund
projektledare
Umeå kommun
090-16 14 57
mejl

Petter Lindqvist
Produktionschef
Skanska
010-448 25 25
mejl

Prenumerera

För att prenumerera på aktuell information, bocka för rutan, fyll i din mejladress och klicka "Prenumerera". Avsluta din prenumeration genom att klicka på "Förändra prenumerationer".

E-post:

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.