Startsida Umeå kommun

Renmarkstorget i Umeå. Foto: Fredrik Larsson

Godstrafikprogram för Umeå centrum

I takt med att staden växer, dels i ytterområden men även genom förtätning av mer centrala delar, blir problematiken runt godsfrågan mer tydlig. Tanken med Godstrafikprogrammet för Umeå centrum är att beskriva situationen vad gäller gods i centrala Umeå, samt även belysa vad som kan göras för att komma tillrätta med de problem och utmaningar som identifierats.

Programmet ute på samråd

Godstrafikprogrammet är ute på samråd mellan den 6 november 2017 till och med 18 december 2017.

Skicka ert yttrande till:

Umeå Kommun
Gator och parker
901 84 Umeå

Märk yttrandet "Remissvar Godstrafikprogram för Umeå centrum".

Ni kan även mejla ert yttrande till gatorochparker@umea.se. Skriv ”Remissvar Godstrafikprogram för Umeå centrum" samt avsändarnamn i ämnesraden.

Godstrafikprogrammet för Umeå centrum planeras antas av kommunfullmäktige under våren 2018.

Kontakt

Gator och parker
mejl
090-16 10 00

Mer information

Sidan har granskats 2017-11-06

Sidans kortadress: www.umea.se/godstrafikprogram

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.