Startsida Umeå kommun

Renmarkstorget i Umeå

Godstrafikprogram för Umeå centrum

I takt med att staden växer, dels i ytterområden men även genom förtätning av mer centrala delar, blir problematiken runt godsfrågan mer tydlig. Tanken med det framtagna godstrafikprogrammet för Umeå centrum är att beskriva situationen vad gäller gods i centrala Umeå och belysa vad som kan göras för att komma tillrätta med de problem och utmaningar som har identifierats.

Godstrafikprogram för Umeå centrum antogs av tekniska nämnden i mars 2018. Programmet fick sitt slutliga godkännande i kommunfullmäktige i augusti 2018.

Kontakt

Gator och parker
gatorochparker@umea.se
090-16 10 00

Mer information

Sidan har granskats 2018-08-13

Sidans kortadress: www.umea.se/godstrafikprogram

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.