Startsida Umeå kommun
Zoner i parkeringsnormen i Umeå

Klicka på bilden för att göra den större

Förslag till parkeringsnorm är på remiss

En ny parkeringsnorm för Umeå kommun är på remiss till och med 31 april 2017. Tidigare låg parkeringsnormen i översiktsplanen. Genom att lyfta parkeringsfrågorna till ett fristående dokument blir det mer flexibelt för revideringar. Normen ska tydliggöra vad som gäller när man beräknar parkeringsbehovet vid om- och nybyggnation i Umeå.

Normen är påremiss till bland annat Fastighetsägarföreningen, Hyresgästföreningen, UPAB, Ultra och kommunens verksamheter för Övergripande planering, Fastighet, Gator och parker samt Mark- och exploatering.

Vad innebär den nya parkeringsnormen?

Parkeringsnormen gäller både bilar och cyklar. Fastighetsägaren bär ansvaret för att anordna parkering för sin fastighet. Kommunen har ett övergripande ansvar för parkeringsplaneringen och ska ange vilket parkeringsbehov som ska tillgodoses.

Parkeringsnormen bygger på behovet

Efterfrågan på parkering ser olika ut beroende på boendeform, tillgång till kollektivtrafik, gång- och cykelvägar m.m. Ju mer centralt, desto färre parkeringar. Parkeringsnormen är därför indelad i tre zoner; området inom 2 km radie från centrum och universitetet (Zon A), övriga stadsdelar (Zon B) och utanför tätort (Zon C). I Zon A är parkeringskvoten alltså lägre än i Zon B och C. Zon A har utökats jämfört med tidigare.

En ny kategori har skapats för små lägenheter (mindre än 35 kvadrat).

 

Zon

Lägenheter mindre än 35 kvadrat (bpl/lgh)

Lägenheter mellan 35-55 kvadrat (bpl/lgh)

Lägenheter större än 55kvadrat (bpl/lgh)

Enbostadshus  

/gemensam parkering

A

0,3

0,6

0,7

1,2

B

0,7

0,7

0,8

1,5

C

0,9

0,9

1,2

1,5


Tabellen visar parkeringsnormen för olika stora lägenheter och för de tre zonerna. Exempel: en fastighetsägare som byggt lägenheter på 35-55 m² i Zon A ska tillhandahålla 0,6 parkeringsplatser/lägenhet.

Nedsatt rörelseförmåga

Parkeringsnormen gäller också parkeringsplatser anpassade för personer med nedsatt rörelseförmåga. Parkering ska finnas inom 25 meter från entré och antalet platser följer internationell ISO-standard (exempel 10 parkeringsplatser – 1 reserverad plats, 100 parkeringsplatser – 3 reserverade platser). Men vid sjukhus, rekreationsområden och köpcentra ska fler platser övervägas.

Färre parkeringar utmed kollektivtrafikens stomlinjenät

En reducering från parkeringsnormen med 10 % erbjuds om fastigheten ligger 400 meters radie från en busshållplats (linje 1, 8 och 9). Gäller alla zoner men gäller inte normen för parkeringsplatser för personer med nedsatt rörelseförmåga och gästparkeringar.

Grönt parkeringsköp

Fastighetsägare/byggherrar kan ansöka om reducerad parkeringsnorm inom Zon A i utbyte mot ett ökat ansvarstagande hos dem i syfte att åstadkomma ett miljöbra resbeteende.

Kontakt

Nelli Flores Nilsson
planarkitekt
Detaljplan
090-16 23 88
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.