Startsida Umeå kommun
Bild på bilparkering

Parkeringsprogram

Framtidens Umeå ställer högre krav på att mark ska utnyttjas mer effektivt, det ska bli en ökad tillgänglighet i centrum samt en förbättrad luftkvalitet i staden. Målet med parkeringsprogrammet är att medverka till ett långsiktigt hållbart transportsystem. Genom att följa intentionerna i de fördjupande översiktsplanerna där luftmiljö och tillväxt har varit viktiga förutsättningar skapar vi en långsiktig hållbar parkeringspolitik. Parkeringsprogrammet med en konkret åtgärdsplan ska fungera som ett handlingsprogram i planeringsprocessen.

Programmet är fastställt av kommunstyrelsen, KS, och innefattar hela Umeå kommun. Då parkeringsproblem främst förekommer i de centrala stadsdelarna ligger fokus huvudsakligen på detta område.

Olika åtgärder

För att uppnå målen i Umeå kommuns parkeringsstrategi används olika åtgärder. Bland annat Grönt parkeringsköp (ett samarbetsavtal mellan fastighetsägare och kommunen), avgiftszoner, ökat samnyttjandet av parkeringsplatser, inrättning av Park- and Bike-anläggningar samt nya parkeringsanläggningar för cykel respektive bil.

Kontakt

Katarina Bergström
trafikplanerare
090-16 14 54
070-2643379
katarina.bergstrom@umea.se

Marie Frostvinge
trafikplaneringschef
Gator och parker
Umeå kommun
090-16 13 85
marie.frostvinge@umea.se

Mer information

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.