Startsida Umeå kommun

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Du som är rörelsehindrad kan ansöka om parkeringstillstånd så att du kan parkera närmare ditt färdmål eller bostad. Om du inte kör bil själv kan du bara få parkeringstillstånd om särskilda skäl finns.

Karta över allmänna parkeringsplatser avsedda för rörelsehindrade i Umeå

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade är ett undantag från lokala trafikföreskrifter om parkering på gator och offentliga platser. Tillståndet gäller också i de flesta länder i EU.

Var gäller ett tillstånd?

 • Nytt från och med 2017-07-01: På parkeringsplats avsedd för rörelsehindrad är parkering tillåten under 3 timmar, om inget annat angivits.
 • På del av gata, väg etc. som enligt lokala trafikföreskrifter har parkeringsförbud, tidsbegränsad parkering eller är gågata, dock under högst tre timmar. Parkering är tillåten enbart om man inte hindrar eller stör annan trafik.
 • All parkering ska ske enligt reglerna i trafikförordningen.
 • Tillståndet gäller inom hela EU. Här får du mer information:

Var gäller ett tillstånd inte?

Tillståndet gäller inte på bland annat följande platser:

 • På tomtmark – om inte ägaren har medgivit det.
 • Där det är förbjudet att stanna.
 • Inom 10 meter från gathörn, korsande cykelbana eller gångbana.
 • I zoner för viss verksamhet, till exempel lastzon, taxizon eller vändzon.
 • På hållplats för buss eller spårvagn.
 • På plats anvisad för viss trafikantgrupp, till exempel boende.
 • På plats anvisad för visst slag av fordon, till exempel buss.
 • På gårdsgata (parkering är där tillåten enbart på särskilt anordnad p-plats).

När måste man betala?

Parkeringsplats som är utmärkt med handikappsymbol och som är belägen på kommunmark är avgiftsfri inom Umeå kommun. I parkeringshusen betalar man avgift på alla platser. På tomtmark har fastighetsägaren rätt att avgiftsbelägga parkeringsplats utmärkt med handikappsymbol. Om så är fallet ska tilläggsskylt ”Avgift” finnas tillsammans med handikappsymbolen. 

Vad gäller när man parkerar?

Tillståndet är personligt och samma person kan inte beviljas parkeringstillstånd som både förare och passagerare samtidigt. Är tillståndet utfärdat till "förare i fordonet" gäller det endast när tillståndetshavaren är förare av fordonet. Är tillståndet utfärdat till "passagerare i fordonet" gäller det endast när tillståndshavaren medföljer som passagerare i fordonet.

Parkeringstillståndet är knutet till tillståndshavaren och inte fordonet. Tillståndet kan återkallas om förutsättningarna inte längre finns eller att tillståndet inte används enligt villkoren, exempelvis om det används av någon annan än tillståndshavaren.

Tillståndets sigill och rullstolssymbol ska placeras synligt i fordonets framruta för kontroll från utsidan. Tillståndet måste vara giltigt under hela perioden parkeringen sker. Tillstånd som upphört att gälla ska återlämnas till Gator och parker, Umeå kommun, 901 84 Umeå. Missbruk kan medföra återkallelse av tillståndet.

Vem kan få parkeringstillstånd för rörelsehindrade?

En person med rörelsehinder, som medför väsentliga svårigheter att förflytta sig till och från ett fordon inom rimliga gångavstånd från en parkeringsplats, kan beviljas tillstånd. För en rörelsehindrad person, som inte kör bil själv, utfärdas tillstånd bara i undantagsfall. I normalfallet anses föraren av ett fordon kunna köra fram och efter nödvändig assistans lämna av en rörelsehindrad passagerare på resmålet och därefter åka och parkera bilen på en vanlig parkeringsplats. Möjligheten att stanna och parkera vid transport av sjuka eller rörelsehindrade regleras särskilt i trafikförordningen, 11 kap § 5. Ett parkeringstillstånd är inte en social förmån.

Ansökan, beslut och överklagande

Ansökan om parkeringstillstånd ska göras hos den kommun där sökanden är folkbokförd. Beslutande myndighet i Umeå är Tekniska nämnden. Bedömningen av ansökan görs av kommunens handläggare på delegation av Tekniska nämnden. Ett parkeringstillstånd utfärdas för högst tre år. Ett tillstånd som gått ut förnyas inte automatiskt. Ny skriftlig ansökan måste göras och prövningen sker då utan hänsyn till det tidigare tillståndet. I de flesta fall ska även ett aktuellt läkarutlåtande bifogas till den nya ansökan. Kommunens beslut om parkeringstillstånd kan överklagas till länsstyrelsen.

Exempel på när parkeringstillstånd inte beviljas:

 • En blind person, som inte har något rörelsehinder, kan normalt inte få tillstånd.
 • Svårigheter att bära är inte ensamt tillräcklig grund för tillstånd.
 • Mag- och tarmproblem, till exempel tarminfektion eller inkontinens, då en person akut kan behöva uppsöka toalett, anses inte vara tillräckligt skäl för tillstånd.
 • Enbart behov av att parkera på en bred plats, t.ex. på grund av svårighet att kliva in i och ut ur bilen, berättigar inte till parkeringstillstånd. 
 • Tillståndet är inte avsett för kortvariga besvär av rörelsehinder.
 • I detta sammanhang avser rörelsehinder alltid bedömning av gångsträckan med bästa möjliga hjälpmedel inkl. vilopauser.

Vad gäller om parkeringstillståndet stjäls eller tappas bort?

Stöld eller förlust av parkeringstillståndet ska polisanmälas. Bekräftelsen på anmälan skickas till Umeå kommun, Gator och parker, 901 84 Umeå, som spärrar tillståndet och utfärdar ett nytt. Parkeringstillstånd för rörelsehindrade är stöldbegärliga. Tillståndet bör därför inte förvaras i bilen annat än när tillståndet utnyttjas för parkering. Upphittat tillstånd ska lämnas till polisen eller till den myndighet som utfärdat det. I det fall förare har fått sitt körkort återkallat ska parkerkeringstillståndet återlämnas till kommunen.

Lagar om parkering

Det är flera lagar och förordningar som tillsammans reglerar hur och var du får parkera. Här nedan hittar du dem:

Handikapparkeringar

UPABs webbsida hittar du en karta över var handikapplatserna finns i Umeå bland annat.

 

Ska du bila i annan EU-land och behöver parkera?

Tillståndet gäller inom hela EU, olika regelverka kan råda. Gå in på länken nedan så får du mer information om vad som gäller i de olika länderna. 

https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/transport-disability/parking-card-disabilities-people/index_sv.htm

 

Kontakt

Tillstånd färdtjänst,
parkeringstillstånd för rörelsehindrade
090-16 10 14

Telefontid
måndag–torsdag, 10.00–11.00

Fredagar är telefonen stängd 

Övrig tid kontakta Umeå kommuns växel 090-16 10 00.

Du kan också nå oss via e-post:

parkeringstillstand@umea.se

Sidan har granskats 2018-11-15

Sidans kortadress: www.umea.se/parkeringstillstand

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.