Startsida Umeå kommun

Angående förskolan Visionens lokaler

Från Umeå kommuns sida vill vi besvara frågor och synpunkter som har riktats till kommunen när det gäller lokaler för förskoleverksamheten vid Furugränd/Kronovägen, och frågor om barnens möjligheter till förskoleplats, i de fall Visionen beslutar att lägga ner verksamheten.

När Umeå kommun Fastighet bygger nya lokaler är det för kommunens egna verksamheter, vilket beskrivs i det styrdokument för lokaler som kommunfullmäktige har fastställt.

Ökat behov av förskoleplatser

Lokalerna som Visionen Furugränd/Kronovägen förhyr är delvis gamla, slitna och i behov av åtgärder. För- och grundskolenämnden har sedan några år tillbaka påtalat ett ökat behov av förskoleplatser inom bland annat stadsdelen Teg/Böleäng, samtidigt som lämplig tomtmark för att bygga fler förskoleavdelningar är mycket begränsad i det området. Istället för att enbart renovera lokalerna som Visionen bedriver verksamhet i, har Umeå kommun därför utrett hur fastigheterna och markytan kan nyttjas på ett effektivare sätt. Genom att bygga om den ena lokalen och riva den andra samt bygga nytt, kan fler förskoleavdelningar tillskapas på samma markyta.

Som en konsekvens av att Umeå kommun behöver använda den kommunala tomtmarken, sades därför hyresgästen Visionen Furugränd/Kronovägen muntligen upp redan 2014-02-13 och skriftligen 2015-02-03, för avflyttning 2016-03-31. En förlängning erbjöds till 2017-07-31.

Uppsägningen följer de styrprinciper som finns för externa hyresgäster i kommunala lokaler, vilket innebär att kommunen ska agera som fastighetsägare enligt hyreslagen. Denna typ av situationer kan lösas genom att fastighetsägaren t.ex. kan erbjuda ersättningslokaler eller komma överens i en förlikning.

Eftersom det kan finnas olika bedömningar av huruvida kommunen ansträngt sig tillräckligt för att hitta alternativa lokallösningar, kan det vara på sin plats att beskriva hur arbetet framskridit.

Så här har det gått till

När det gäller Visionen Furugränd/Kronovägen har Umeå kommun sedan 2014 sökt likvärdiga ersättningslokaler hos externa hyresvärdar, då kommunen inte har några lediga förskolelokaler att erbjuda. Det tänkbara alternativet blev fastigheten där det gamla slakteriet låg. De lokalerna är dock inte byggda för förskoleverksamhet och därför har en ny detaljplan för området påbörjats. Fastighet, Bygglov och Mark- och exploatering inom Umeå kommun, har arbetat med ärendet tillsammans med fastighetsägaren.

Förskolan Visionen fick ta del av faktiska ritningar på befintliga lokaler i fastigheten, som skulle kunna anpassas, redan 2014-09-30. Dessa lokaler skulle kunna inrymma huvuddelen av verksamheten med tre avdelningar. Dessutom hade, med all sannolikhet, en paviljong för en fjärde avdelning kunna anslutas till byggnaden. Lokalerna uppfyller alla de krav och funktioner som en modern förskola kan erbjuda enligt det funktionsprogram för förskola som finns upprättat av Umeå kommun. Förskolan Visionen visade dock inget intresse för detta förslag.

Därför påbörjades i ett senare skede diskussioner om en ny förskola inom samma område, där en tomtutredning och en grov kostnadsuppskattning togs fram. Visionen visade dock inget intresse för detta förslag.

Vid det senaste mötet 2016-11-22, redovisade Umeå kommun en lösning där Visionen erbjöds paviljonger från uppsägningsdatumet, till dess att den nya förskolan färdigställts. Här blev det dock tydligt att Visionen inte är intresserade av denna lösning, då hyreskostnaderna skulle öka väsentligt.

I detta läge gör vi bedömningen att kommunens möjligheter att vara Visionen behjälplig med att hitta nya lokaler är uttömt och att inga ytterligare förslag kommer att presenteras. Huruvida Visionen själva har en alternativ lösning är inget kommunen har kännedom om.

Fortsatt förskola

Om Visionen skulle besluta att inte längre driva verksamheten vidare, blir det kommunens ansvar att erbjuda plats till barnen. Om detta blir aktuellt, kommer utbildningskontoret att ta ansvar och lösa det på ett så bra sätt som möjligt för barnen och deras vårdnadshavare.

Umeå kommun har enbart sagt upp hyresgästen från kommunens lokaler på ovan nämnda adress. Verksamheten har av för- och grundskolenämnden ett godkännande att bedriva förskoleverksamhet. Visionen har inte lämnat in någon uppsägning av verksamheten till för- och grundskolenämnden.

Kontakt

Frågor om förskoleplatser och kommunal ersättning till fristående förskoleverksamhet:

Lennart Jonsson
kanslichef
Utbildningskontoret
Umeå kommun
090-16 14 11
mejl

Frågor om lokaler:

Karin Isaksson
tillförordnad fastighetschef
Fastighet
Umeå kommun
090-16 14 39
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.