Startsida Umeå kommun

Barn är trygga och trivs i förskola och familjedaghem

Föräldrar med barn i kommunal förskola eller familjedaghem i Umeå tycker att verksamheten är trygg (96 procent) och barnen trivs (97 procent). Det visar föräldraenkäten som genomförts för att mäta verksamhetens kvalitet. 90 procent av föräldrarna kan rekommendera sitt barns verksamhet till andra.

– Det är glädjande att de positiva resultaten för förskola och familjedaghem forsätter att öka. Det visar att vi har en verksamhet med hög kvalitet, säger Moa Brydsten (S), ordförande, för- och grundskolenämnden.

Umeå kommun genomför sedan början av 2000-talet årligen en förskoleenkät riktad till vårdnadshavare med barn i såväl förskola som familjedaghem. Syftet med enkäten är att få en bild av hur vårdnadshavarna upplever kvaliteten i förskolan.

Höga resultat

Resultatet för 2016 års enkät visar fortsatt mycket höga resultat inom såväl förskola som familjedaghem och skiljer sig marginellt från föregående enkätundersökning. Inom familjedaghem är vårdnadshavarna överlag något mer nöjda med kvaliteten i verksamheten.

I enkäten får frågorna om barnets trygghet och trivsel högst andel vårdnadshavare som är nöjda. Dessa frågor handlar till exempel om barnets trygghet med personal och med andra barn. Det är också några av de områden som får lägst andel ”vet inte” på påståendena.

Samma svarsmönster kan man se även för en del andra frågor, till exempel att barnet lär sig nya saker och vardagskontakten med föräldrar.

Utvecklingsområden

Vårdnadshavarna upplever att utvecklingssamtalen i minde utsträckning genomförs eller följs upp, från 76 procent (2015) till 74 procent (2016). Området har också ett högt antal vårdnadshavare, 32 procent, som svarar ”Vet inte”.

– Enkäten har i år flyttats från vårtermin till hösttermin vilket kan förklara den högre andelen ”Vet inte”. Från i höst har man börjat använda ett gemensamt underlag för utvecklingssamtalen där det tydligare framgår vad man ska följa upp, säger Pian Rosell, förskolestrateg.

Enkäten besvarades av totalt 3 452 vårdnadshavare vilket är en minskning med 513 jämfört med föregående enkät. Förskolor och familjedaghem kommer att fortsätta analysen av sitt eget resultat och återkoppla till vårdnadshavare under året.

Kontakt

Moa Brydsten (S)
ordförande
för- och grundskolenämnden
076-774 73 37

Elmer Eriksson (M)
vice ordförande
för- och grundskolenämnden
070-330 24 15

Pian Rosell
förskolestrateg
070-315 57 65

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.