Startsida Umeå kommun

För- och grundskolans budget och uppdragsplan 2018

Det kraftigt ökande antalet barn under kommande år innebär att för- och grundskolenämnden har fått ett tillskott på 80,1 miljoner kronor i fullmäktiges budgetbeslut för 2018. Nämnden har i sin budget prioriterat barn i lägre åldrar och barn med extraordinära behov.

– Jag är glad för tillskottet på 80 miljoner, de kommer att behövas för att vi ska kunna hantera det ökande antalet barn och elever och säkerställa en god kvalitet även i fortsättningen, säger Moa Brydsten (S), ordförande i för- och grundskolenämnden.

För att värna elever med extraordinära behov får elevhälsan, pedagogiskt stödteam och resursklasser full kompensation för löneökningar. De medel som kan sökas för barn med extraordinära behov förstärks med 2 miljoner.

Fortsatt satsning på barn i lägre årskurser

För att fortsätta satsa på de lägre åldrarna får förskoleklass och grundskolans åk 1–3 full kompensation för löneökningar och volymökningar. Det gör att personaltätheten i lågstadiet kan behållas och därför vara fortsatt berättigad till det riktade statsbidraget som avser bemanning i grundskolans lägre åldrar, den så kallade Lågstadiesatsningen.

Förskolan får relativt stor kompensation för löneökningar och volymökningar, men inte fullt ut. Tilldelningen till förskola och pedagogisk omsorg innebär ett reellt effektiviseringskrav på cirka 1 procent.

Verksamheter utan kompensation för löneökningar

Grundskolans årskurser 4–6 och 7–9 samt fritidshemmen får ingen kompensation för löneökningar 2018 vilket motsvarar ett reellt effektiviseringskrav på 2,6 procent. Det innebär att grundskolor åk 4–9 och fritidshem måste hantera volymökningen 2018 med i stort sett samma resurser som 2017.

Andra verksamheter som inte får någon kompensation för löneökningar är grundsärskolan, Kompetenscentrum för flerspråkighet, utbildningskontoret, studie- och yrkesvägledning, den politiska nämnden samt Musikskolan.

Prioriterade områden

Arbetet med vikarieanskaffning och att minska sjukskrivningarna, framför allt i förskolan, kommer att prioriteras liksom hjälp med schemaläggning. Översynen hur lokalerna kan nyttjas på ett mer effektivt sätt fortsätter också.

– Att antalet barn kraftigt ökar kräver att vi jobbar långsiktigt. Framför allt behöver vi nyttja lokalerna effektivare, bygga fler förskolor och anställa fler duktiga pedagoger. Igår fattade Riksdagen beslut om budget för år 2018 som bland annat innebär riktade statsbidrag till skolan och de hoppas vi naturligtvis att vi kommer att få ta del av. Hur de eventuella pengarna ska fördelas får vi diskutera när det blir aktuellt, säger Moa Brydsten (S).

Vänsterpartiet yrkade avslag till beslutet om budget.

Kontakt

Moa Brydsten (S)
ordförande för- och grundskolenämnden
076-774 73 37
mejl

Elmer Eriksson (M)
vice ordförande för- och grundskolenämnden
070-330 24 15
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.