Startsida Umeå kommun

Framgångsrikt gymnasieval, men nämnden går mot underskott

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisar ett underskott på knappt 4 miljoner kronor efter årets första fyra månader. Prognosen för hela året är ett underskott på 12 miljoner kronor. Underskottet kommer från gymnasieverksamheten och beror framförallt på strukturella problem på tre av de fyra gymnasieskolorna.

Årets gymnasieval är slutfört och det visar att Dragonskolan fortsätter att vara en populär skola. Totalt fick de kommunala gymnasieskolorna nästa 1300 förstahandssökande till sina gymnasieutbildningar, vilket motsvarar samma andel som föregående år.

De största underskotten kommer från Fridhemsgymnasiet och Midgårdsskolan. Fridhemsgymnasiet har gått med förlust under flera år. Skolan har också drabbats av byggnadsrelaterad ohälsa vilket kommer att medföra fortsatta kostnader för sanering, evakuering och sjukskrivningar. Underskottet på Midgårdsskolan beror dels på ett minskat elevunderlag och program som inte är kostnadseffektiva och dels på fler elever på språkintroduktion.

Underskottet inom gymnasieverksamheten vägs till viss del upp av överskott inom övriga delar av nämndens ansvarsområde, som exempelvis arbetsmarknadsåtgärder och vuxenutbildning. Men fortsatta åtgärder är nödvändiga för att komma till rätta med gymnasieskolans underskott för kommande år.

Verksamhetsuppföljningen visar också att sjukfrånvaron har ökat något jämfört med motsvarande period förra året. Detta beror främst på den byggnadsrelaterade ohälsan som har uppstått på Fridhemsgymnasiet där både gymnasieskolan och vuxenutbildningen har haft verksamhet.

När det gäller det prognostiserade underskottet ska utbildningsdirektören återkomma med förslag på åtgärder på nästa nämnd.

Kontakt

Peter Vigren (S)
ordförande
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
070-549 46 99
mejl

Anders Sellström (KD)
vice ordförande
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
070-540 12 12
mejl

Andreas Moberg
kommunikatör
070-633 28 22
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.