Startsida Umeå kommun

Funktionsprogram för planering och projektering av grundskolans och fritidshemmets lokaler

Funktionsprogrammets syfte är att stödja planering och projektering vid om och tillbyggnationer av skolor. Funktionsprogrammet ska visa vilka funktioner skolans lokaler behöver stödja för att ge goda förutsättningar för det pedagogiska arbetet och en lärande arbetsmiljö för elever och personal i grundskola och fritidshem.

Programmet utgör en utgångspunkt vid planering och projektering av skollokaler vid om- och tillbyggnad och har utformats liknande funktionsprogrammet för förskolan. En stor del av de byggnadsprojekt som är planerade för grundskolan är ombyggnader av befintliga lokaler vilket innebär att funktionsprogrammet för grundskolan i första hand inriktas på om och tillbyggnationer men skall även kunna tillämpas vid nybyggnationer.

− Det behövs ett samlat dokument som beskriver verksamheternas behov vid byggnationer. Detta för att lokalerna ska kunna underlätta planeringen av den pedagogiska verksamheten samt för att öka måluppfyllelsen hos eleverna, säger Moa Brydsten (S), ordförande, för- och grundskolenämnden.

Befolkningsprognosen för den närmaste tio årsperioden sker en stor ökning av antalet elever i grundskolan och en mindre ökning av antalet barn i förskolan. Umeå kommun har de kommande åren en kombination av ökande elevunderlag inom grundskolan och ett befintligt antal barn i förskolan. Detta tillsammas med behov av renoveringar och ombyggnationer av vissa skolenheter innebär vilket innebär ett framtida behov av ombyggnationer, tillbyggnationer samt eventuellt också nybyggnationer beroende på Umeås kommande befolkningstillväxt.

Förbättringar av lärmiljöer

Fastigheterna inom grundskolan är idag av blandad karaktär, med både nya och äldre byggnader. Flera skolor behöver byggas om och anpassas av arbetsmiljöbehov. Förändringar i skollag och ny läroplan är utgångspunkter för förbättringar av lärmiljöer som bättre stödjer undervisning och lärande. Likvärdiga förutsättningar när det gäller arbetsmiljö och lärmiljöer är ett övergripande lokalt politiskt mål och ligger till grund för behovet av ett funktionsprogram.

Hållbarhet

Funktionsprogrammet skall utgå från långsiktiga hållbara mål vilket innebär att hushålla med både mänskliga och materiella resurser på lång sikt. Funktionsprogrammet skall sträva efter att kombinera goda förutsättningar för utbildning med en effektiv lokalanvändning så att skolans resurser kan användas till i högre grad till undervisning än till för höga hyreskostnader för lokaler.

Funktionsprogrammet har tagits fram i samarbete med olika funktioner inom För och grundskolan, Fastighet, Miljö och hälsoskydd och hälsoskydd i Umeå kommun  samt arkitektbyrån White.

Kontakt

Moa Brydsten (S)
ordförande
för- och grundskolenämnden
076-774 73 37

Elmer Eriksson (M)
vice ordförande
för- och grundskolenämnden
070-330 24 15

Mer information

Funktionsprogram (pdf, 4,7 MB)

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.