Startsida Umeå kommun

Fyraårig plan för kompetensförsörjning i för- och grundskola

För- och grundskolenämnden har beslutat om en fyraårig plan för kompetensförsörjning i för- och grundskola. Redan i dag har kommunen svårigheter att rekrytera en del av de yrkesgrupper som efterfrågas, exempelvis ämneslärare i matematik, teknik, naturvetenskap och moderna språk samt speciallärare med inriktning utvecklingsstörning. Ökat antal nyanlända barn och elever kommer att innebära behov av förskollärare och lärare i svenska som andraspråk.

– Planen ger oss en nulägesbeskrivning över befintlig kompetens och pekar på kompetensbehov vi har på kort och lång sikt. Genom planen håller vi i taktpinnen, tydliggör strategier och kan vidta åtgärder. Bristen på behöriga lärare är ett nationellt problem så vi behöver nyttja befintlig personal och samarbeta med universitet och andra regioner för att ha en god kompetensförsörjning. Det handlar om att hålla en hög kvalitet så att alla elever kan nå kunskapsmålen och sin fulla potential, säger Moa Brydsten (S), ordförande i för- och grundskolenämnden.

Ökat behov av pedagoger när elevprognoser pekar uppåt

Personalavgångar under 2016–2019 innebär ett behov av 555 personer inom olika yrkesgrupper. Cirka 160 förskollärare och 60 barnskötare, 119 grundskollärare och 215 andra yrkeskategorier (skolledare, assistenter, speciallärare, fritidspedagoger, administratörer  med mera).

Enligt befolkningsprognosen förväntas antalet grundskoleelever i Umeå kommun att öka med 1 300 under perioden 2016–2019 vilket innebär ett rekryteringsbehov på 107 grundskollärare. Prognosen för nyanlända är mer osäker men kommer troligtvis att innebära ett ökat behov av dels förskollärare och grundskollärare, dels lärare i svenska som andraspråk.

I och med legitimationskraven bland förskollärare och lärare ökar också kraven på verksamheten att anställa behöriga lärare. Från och med 1 juli 2015 gäller legitimationskrav inom nästan samtliga av Utbildnings verksamhetsområden. Undantagna är fritidspedagoger, yrkeslärare, modersmålslärare och i dagsläget specialpedagoger inom särskolan.

För få lärare utbildas

Storleken på dagens lärarutbildning är ungefär 60 procent av den storlek som skulle behövas för att täcka det prognostiserade examinationsbehovet i Sverige. Det skulle alltså behöva börja runt 21 000 personer på lärarutbildningarna varje år.

Vad kommunen behöver arbeta med

Planen innehåller strategier för att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla kompetens. Till exempel behöver kommunen arbeta med att

  • minska den långa sjukfrånvaron som leder till ökat vikariebehov
  • bredda rekryteringen och ta tillvara kompetens på rätt sätt
  • kompetensutveckla personal
  • öka mångfalden och få en jämnare könsfördelning i alla våra olika verksamhetsområden
  • starta fler personalpooler för effektivare korttidsbemanning
  • erbjuda lönekarriär med fokus i det pedagogiska
    arbetet, det vill säga undervisningen, då detta är den viktigaste faktor för att ge förutsättningar för eleven att nå måluppfyllelse.


Planen ska följas upp kontinuerligt av nämnden och en aktivitetsplan ska skyndsamt göras under våren 2016.

Kontakt

Moa Brydsten (S)
ordförande
för- och grundskolenämnden
076-774 73 37
mejl

Elmer Eriksson (M)
vice ordförande
för- och grundskolenämnden
070-330 24 15
mejl

Gabrielle Hultdin
kommunikatör
070-345 12 33
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.