Startsida Umeå kommun

Ny resursfördelningsmodell skapar bättre förutsättningar för nyanlända elever 

Resursfördelningsmodellen beskriver hur ekonomiska resurser skall tilldelas för undervisning till nyanlända elever i förskoleklass, grundskola och fritidshem. Förändringen motiveras bland annat av förändringar i skollagen och att fler skolor än tidigare undervisar nyanlända elever i sina klasser.

– Den nya modellen motsvarar bättre än tidigare de enskilda skolornas behov att skapa goda förutsättningar för nyanlända elevers lärande, Moa Brydsten (S), ordförande för- och grundskolenämnden.

Ersättningen tillämpas i förskoleklass och grundskola och utgörs av elevpeng samt en kompletterande ersättning som utgår från årskurs, samt FN:s Human development index (HDI). Ersättningen utgår under 1-36 månader efter det att den nyanlända eleven börjat förskoleklass eller grundskola i Sverige.

Förutsättning förersättning

Förutsättning för skolan att få ersättning enligt modellen är att eleven är inskriven i Umeås skolor eller att eleven är folkbokförd i Umeå och går i en friskola i annan kommun. Eleven ska vara nyanländ till Sverige och inskriven via Kompetenscentrum för flerspråkighet.

Ersättningen beräknas årsvis, betalas ut månadsvis och följer eleven då denne byter skola. Resursfördelningsmodellen införs från och med 1 januari 2017.

HDI-index är hämtat från FN:s utvecklingsrapport och beskriver graden av utveckling i landet bland annat utifrån läskunnighet, utbildning och livslängd.

Kontakt

Moa Brydsten (S)
ordförande
för-och grundskolenämnden
076-774 73 37
mejl

Elmer Eriksson (M)
vice ordförande
för- och grundskolenämnden
070-330 24 15
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.