Startsida Umeå kommun

Plusresultat i för- och grundskolenämnden

För- och grundskolenämnden redovisar ett positivt resultat på 4,3 miljoner kronor för 2016. Detta är bättre än prognosen under hösten vilket förklaras av mer intäkter än förväntat i form av riktade statsbidrag, intäkter från Migrationsverket samt att förskolornas underskott blev lägre än förväntat.

De främsta utmaningarna under året har varit förskoleverksamhetens anpassning till den minskade resurstilldelningen på 3 procent, motsvarande 18 miljoner kronor, samt att volymökningen inom grundskolan varit högre än budgeterat.

– Det är ett mycket bra resultat, speciellt med tanke på de ekonomiska utmaningar som nämnden haft 2016. Verksamheterna har gjort ett fantastiskt arbete. Moa Brydsten (S), ordförande, för- och grundskolenämnden.

Umeå bland kommunerna med bäst skolresultat

Av Sveriges 30 kommuner som ingår i kommungruppen större städer har Umeå de högsta genomsnittliga resultaten i ämnesprov i svenska/svenska som andraspråk och matematik i åk 3. Det visar SKLS öppna jämförelser av grundskolan som presenterades 2016.

Även i åk 6 visar Umeå kommuns elever höga resultat. I matematik har 95 procent av alla elever godkända betyg vilket är bäst i kommungruppen och på plats 25 av alla 290 kommuner oavsett storlek. I svenska får 97 procent av eleverna godkända betyg vilket lägger Umeå på andra plats i kommungruppen. Vidare är Umeå den sjätte bästa kommunen i kommungruppen större städer både vad gäller andel elever som har uppnått målen i alla ämnen och andelen behöriga till gymnasiet.

Elevenkät i åk F–6 har genomförts och visar höga resultat på frågor om att eleverna trivs och är trygga i skolan. Skolans ordningsregler är kända och vuxna visar att kränkningar inte är tillåtna. Utmaningarna för skolan är förmågan att skapa lust att lära i högre årskurser, arbetsro och inflytande.

Det genomsnittliga meritvärdet för elever* i åk 9 i Umeås samtliga skolor har ökat från 236 till 240 meritpoäng mellan åren 2015–2016. Det är 6 meritpoäng mer än riksgenomsnittet som ligger på 234 meritpoäng.

*Exklusive nyinvandrade och okänd bakgrund

Ungas hälsa

Drygt 70 procent av ungdomarna i kommunen upplever att de har det bra eller mycket bra ställt ekonomiskt. Och alkoholkonsumtionen har minskat hos både tjejer och killar. Detta gäller främst bland yngre ungdomar. Det framgår av Unga16, en stor folkhälsoundersökning bland cirka 4 500 unga i åldern 13–18 år i Umeå kommun.

Undersökningen visar att många unga tjejer är otrygga och stressade samt hoppar över fler måltider än jämnåriga killar. Bland unga killar är det en större andel som har spelat om pengar, använt dopningsmedel och åkt motorfordon med en berusad förare.

Fler skolor tar emot nyanlända

Under 2016 tog de kommunala grundskolorna emot 190 nyanlända elever. Det kan jämföras med 150 elever 2015 och 80 elever 2014. Fler skolor än tidigare är involverade i mottagandet för att eleverna ska få gå i skolor med andra elever i samma ålder.

Ökad sjukfrånvaro

Medarbetares sjukfrånvaro har ökat sedan mätningen av motsvarande period 2015. Det är sjukfrånvaroperioder längre än 91 dagar som ökar mest och de återfinns främst inom gruppen förskolärare.

­­-Att sjukfrånvaron ökar är oroande. Då det är ett prioriterat uppdrag i nämndens uppdragsplan så vi kommer att följa utvecklingen noga, säger Moa Brydsten (S), ordförande i för- och grundskolenämnden.

Yrkanden och reservationer

Vänsterpartiet yrkade på återremiss och en ekonomisk redovisning på enhetsnivå, redovisning av jämställdhets- och genusarbetet inom nämndens områden, en redovisning av barngruppernas storlek i förskolan över en tidsperiod på 5 år och hur det arbetas för att nå målet om 15 barn per grupp. Yrkandet avslogs. Vänsterpartiet reserverade sig till förmån till eget yrkande.

Kontakt

Moa Brydsten (S)
ordförande
för- och grundskolenämnden
076-774 73 37

Elmer Eriksson (M)
vice ordförande
för- och grundskolenämnden
070-330 24 15

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.