Startsida Umeå kommun

Populära kommunala gymnasieskolor – men många elever är stressade

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisar ett överskott på cirka 2,3 miljoner kronor efter årets första månader. De kommunala gymnasieskolorna fick 1 239 förstahandssökande i årets gymnasieval och av dessa valde en majoritet Dragonskolan. Årets elevenkät visar att eleverna är nöjda med sin skola och utbildning men att många, främst tjejer, upplever stress i sin skolvardag.

Detta framgår av årets första tertialrapport. Den ekonomiska prognosen för hela året visar på ett underskott på 6,5 miljoner kronor. Prognosen är beräknad utifrån att det kommer att vara svårt att få effekt av de åtgärder som är kopplade till det effektiviseringskrav som kommunfullmäktige tilldelade nämnderna på sitt sammanträde i december, motsvarande 10,2 miljoner kronor för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Fler sökande än platser

I början av maj avslutades årets gymnasieval. Dragonskolan fortsätter att vara en väldigt populär skola med 869 förstahandsval till 745 tillgängliga utbildningsplatser. Totalt fick gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens gymnasieskolor 1 239 förstahandssökande. I årets elevenkät framgår att eleverna inom UGS fortfarande är nöjda med sin skola och utbildning, känner sig trygga i sin skolmiljö och upplever att de får ett gott bemötande av lärare och skolpersonal.

– Det är såklart väldigt bra. Men precis som föregående år upplever många elever stress kopplat till skolarbetet. Och den är högre bland flickorna än bland pojkarna. Det här måste vi jobba vidare med, säger Peter Vigren (S), ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Inom vuxenutbildningen är vård-och omsorgsutbildningen fortsatt en populär utbildning även om andelen sökande har minskat något. Anledningen till detta är den goda arbetsmarknaden i kommunen som möjliggör anställning utan formell kompetens.

Kontakt

Peter Vigren (S)
ordförande
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
070-549 46 99
mejl

Andreas Moberg
kommunikatör
070-633 28 22
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.