Startsida Umeå kommun

Positiva resultat av satsningar inom för- och grundskolan

För- och grundskolan redovisar flera positiva resultat efter årets första åtta månader. Tidiga insatser i grundskolan ger goda resultat vilket ett ökat antal behöriga elever till gymnasieskolan visar. Och ett ökat antal elever i F–åk 6 trivs och är nöjda med skolan. Det ekonomiska resultatet för perioden är knappt –5,5 mnkr.

– Det är positivt att se att vårt arbete med tidiga insatser ger resultat. Målet är alla elever som går ut grundskolan ska nå behörighet att gymnasieskolan. Vi gläds åt årets resultat och vår förhoppning är att trenden håller i sig, säger Moa Brydsten (S), ordförande i för- och grundskolenämnden.

Fler behöriga till gymnasieskolan och högre betyg i kommunens grundskolor

93 procent av eleverna som slutade åk 9 i de kommunala grundskolorna är behöriga till gymnasieskolan. Det är en ökning med 3 procentenheter jämfört med förra året. Även kunskapsresultaten har ökat vilket visar sig i högre meritvärden för 2016.

Av Sveriges 30 kommuner som ingår i kommungruppen större städer har Umeå kommun de högsta genomsnittliga resultaten i ämnesprov i svenska/svenska som andraspråk och matematik i åk 3. Det visar SKL:s, Sveriges kommuner och landstings, rapport Öppna jämförelser för läsåret 2014/15.

Även i åk 6 visar Umeå kommuns elever höga resultat. I matematik har 95 procent av alla elever godkända betyg vilket är bäst i kommungruppen och på plats 25 av alla 290 kommuner oavsett storlek. I svenska får 97 procent av eleverna godkända betyg vilket lägger Umeå kommun på andra plats i kommungruppen. Umeå är den sjätte bästa kommunen i kommungruppen större städer både vad gäller andel elever som uppnått målen i alla ämnen och andelen behöriga till gymnasiet.

Eleverna är nöjda med skolan

F–6-enkäten till samtliga elever från förskoleklass till och med årskurs 6 som genomförts under våren visar höga resultat på frågor om de trivs och är trygga i skolan. Året enkätresultat visar inga stora skillnader med avseende på kön. En trend som håller i sig är att de yngre eleverna är mer nöjd med skolan än de äldre eleverna.

Språkutveckling inom förskolan

Inom förskolan pågår ett intensivt arbete med att utveckla arbetssätt för språkutveckling och framgångsfaktorer för god måluppfyllelse. Några exempel på hur pedagogerna arbetat med språkutveckling är berättarstund, sagoläsning och språklekar i nära samarbete med biblioteken.

Ökad sjukfrånvaro

De flesta verksamheter inom för- och grundskolan präglas av utmaningar avseende arbetsmiljö, sjukfrånvaro och personalförsörjning. Sjukfrånvaron för personal inom för-och grundskolan har ökat med 0,8 procent jämfört med samma period förra året. Ett ökat antal medarbetare har en sjukfrånvaro längre än 91 dagar och det gäller främst yrkesgrupperna inom förskolan.

Ett antal insatser har genomförts i förebyggande syfte för att minska antalet sjukdagar. Ett kommungemensamt projekt ”Från risk till frisk” pågår där förskolan är ett prioriterat område. Projektet innebär ett förändrat arbetssätt för det systematiska arbetsmiljöarbetet, där chef med stöd av personalfunktionen genomför en genomlysning av verksamheteten och upprättar handlingsplan.

– Att sjukfrånvaron ökar är oroande. Åtgärder som ska leda till minskad sjukfrånvaro är vidtagna. Att minska sjukfrånvaron är ett prioriterat område inom hela kommunen och vi kommer att följa upp utvecklingen noga, säger Moa Brydsten.

– Det är viktigt att titta på hur sjukskrivningarna ser ut över året relaterat till personalens arbetsbelastning, säger Elmer Eriksson (M), vice ordförande för- och grundskolenämnden.

–5,5 mnkr efter årets åtta första månader

För- och grundskolenämnden redovisar ett underskott mot budget på knappt 5,5 mnkr efter augusti månad. Prognosen till årets slut är -8 mnkr. Av det prognosticerade underskottet ligger det mesta inom förskolan och är en följd av att verksamheten inte helt lyckats anpassa sig till de förändrade budgetramarna.

– Bokslutet för andra kvartalet ser bra ut med tanke på de besparingskrav som ställts på nämnden, säger Elmer Eriksson.

Kontakt

Moa Brydsten (S)
ordförande
för-och grundskolenämnden
076-774 73 37
mejl

Elmer Eriksson (M)
vice ordförande
för- och grundskolenämnden
070-330 24 15
mejl


Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.