Startsida Umeå kommun

Prognos: fler elever i förskolan och större behov av lokaler

En ny befolkningsprognos för 2017–28 visar en betydligt större ökning av antalet 1-5-åringar än tidigare prognoser har visat. Även i grundskolan ökar elevantalet.

– Det är positivt att antalet barn och elever i Umeå ökar, men vi står inför en stor utmaning de närmaste åren när det gäller lokalförsörjning för både förskola och grundskola, säger Moa Brydsten, (S), ordförande i för- och grundskolenämnden.

Den nya befolkningsprognosen innebär ungefär en fördubbling av tidigare redovisat lokalbehov. Fram till 2028 behövs cirka 115 förskoleavdelningar för att uppnå målet om 15 barn per avdelning. Utifrån dagens genomsnitt för antal barn per avdelning är behovet 50 avdelningar till år 2021 och totalt 90 avdelningar fram till 2028.

I dessa behov är ingen hänsyn tagen till rimliga geografiska avstånd. Förvaltningen får därför i uppdrag av för- och grundskolenämnden att ta fram ett fördjupat underlag där hänsyn är taget till rimligt geografiskt avstånd. Förvaltningen får också i uppdrag att revidera tidigare beslutat lokalbehov för grundskola, utifrån den nya befolkningsprognosen.

Kontakt

Moa Brydsten (S)
ordförande för- och grundskolenämnden
076-774 73 37
mejl

Elmer Eriksson (M)
vice ordförande för- och grundskolenämnden
070-330 24 15
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.