Startsida Umeå kommun

Tidiga insatser i grundskolan visar resultat

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) publicerar varje år "Öppna jämförelser" för att jämföra resultat från offentlig verksamhet mellan alla Sveriges 290 kommuner. Umeå kommun har det högsta genomsnittliga resultatet i ämnesprov i svenska/svenska som andraspråk och matematik i åk 3 av de 30 kommuner som ingår i kommungruppen större städer.

Även i åk 6 visar Umeå kommuns elever höga resultat. I matematik har 95 procent av alla elever godkända betyg vilket är bäst i kommungruppen och på plats 25 av alla kommuner oavsett storlek. I svenska får 97 procent av eleverna godkända betyg vilket lägger Umeå på andra plats i kommungruppen.

– Umeå kommuns grundskolor har under en längre tid satsat på matematik och läs- och skrivinlärning i de lägre årskurserna och förskolan. Det är roligt att våra pedagoger nu får kvitto på att deras ansträngningar för att ge våra barn goda kunskaper och bra grund för sina fortsatta studier ger resultat, säger Ann-Christine Gradin, utbildningsdirektör, Umeå kommun.

Behörighet till gymnasieskolan

Umeå är den sjätte bästa kommunen kommungruppen större städer både vad gäller andel elever som har uppnått målen i alla ämnen och andelen behöriga till gymnasieskolan. 

– I riket minskar antalet behöriga till gymnasieskolan. I Umeå når 90 procent av eleverna in gymnasiebehörighet vilket är samma andel som året innan och en bättre trend än många kommuner. Vi är dock inte nöjda med detta. Våra pedagoger och rektorer arbetar hårt för att ännu fler elever skall komma in på gymnasieskolan. Umeå skall inom två år ha en nivå på gymnasiebehörighet som är minst 92 procent, säger Christopher Granberg, för- och grundskolechef/biträdande utbildningsdirektör, grundskolan i Umeå.

Trygga elever

I Umeå genomförs elevenkäter med alla elever vartannat år och för2015 är det åk 8 som svarat. Resultatet visar att 92 procent av eleverna i Umeå känner sig trygga i skolan. Lägst resultat får frågan om ”skolarbetet gör mig sig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer” där endast 27 procent av eleverna i åk 8 svarade positivt (rank 190) vilket är ett lägre resultat än vid elevenkäten 2013.

– I de elevenkäter vi genomför regelbundet anger elever oavsett årskurser i hög grad att de känner sig trygga i skolan. För att kunna nå skolans kunskapsmål är det också viktigt att känna trygghet på sin skola. Att så låg andel av eleverna ger positiva svar på frågan om "lusten att lära mer" gör oss dock mycket bekymrade. Vi kommer att ha fokus på detta för att se vilka åtgärder som behövs behöver göra för att vända denna trend, säger Ann-Christine Gradin.

Fakta

SKL sammanställer för tionde året i rad Öppna jämförelser för grundskolan. Årets rapport innehåller kunskapsresultat på kommun- och riksnivå för läsåret 2014/15.

Kontakt

Ann-Christine Gradin
utbildningsdirektör
Umeå kommun
070-640 12 85
mejl

Christopher Granberg
för- och grundskolechef/biträdande utbildningsdirektör, grundskola
Umeå kommun
070-377 35 92
mejl

Gunnar Olofsson
skolstrateg, grundskola
Umeå kommun
070-327 84 74
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Sociala medier

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.