Startsida Umeå kommun

Koncentration

Koncentrationsproblem kan skapa svårigheter att bibehålla uppmärksamhet, att ta in information, planera, och att komma igång och avsluta olika arbeten som behöver utföras, men också att komma i tid.

Barn i förskoleålder

Koncentration, uppmärksamhet, impulskontroll, förmåga att föreställa sig konsekvenser av sitt handlade, kunna ta hänsyn och förstå hur andra människor känner och tänker. Allt detta utvecklar barnet naturligt i åldern 1–5 år om goda förutsättningar ges. Förskolan i Umeå kommun ger barnet möjlighet att utveckla konstruktivt samspel och lek med andra barn samt trygga vuxenkontakter. Detta är i sin tur grunden för att förskolans pedagogiska innehåll ska nå fram till barnet.

För att åstadkomma trygghet och god pedagogik kan förskolorna behöva stöd i sitt arbete med barnen i förskolegrupperna. Elevhälsan i Umeå erbjuder förskolepsykologiskt och specialpedagogiskt stöd till personalen i deras arbete med barn och barngrupp i förskolan. När det gäller utredningar av enskilda barn i åldern 1–5 år samt stöd i föräldrarollen hänvisas föräldrar att själva ta kontakt med landstingets BVC-psykologer.

Elever i skolålder

Den bästa hjälpen är en förstående lärare som stödjer eleven genom tydliga instruktioner, möjlighet till arbetsro och återhämtning. En lärare som uppmuntrar, motiverar, påminner, ger starthjälp och avslutningshjälp, anpassar studiematerial med mera är till stort stöd i elevens lärande. Det finns hjälpmedel som kan underlätta.

Vilka behov som en elev har ska utredas skyndsamt för att rätt åtgärder ska kunna sättas in så tidigt som möjligt. Vilka utredningar som behöver göras sker i samråd med elevhälsans personal.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.