Startsida Umeå kommun

Sjukhusskolan

Barn och unga som är inlagda/inskrivna på sjukhus och som är förhindrade att delta i ordinarie skolarbete har rätt till undervisning. Rätten till undervisning regleras i skollagen, grundskoleförordningen och gymnasieförordningen.

Huvudman för sjukundervisningen är Umeå kommun och sjukhusskolan är organiserad under för-och grundskolans elevhälsa.

Sjukhusskolan i Umeå består av tre enheter:

  • Skola för somatiskt sjuka barn, belägen på Norrlands Universitetssjukhus i anslutning till barnavdelningar och lekterapi.
  • Skola på BUP (barnpsykiatrisk slutenvård), belägen i BUP:s lokaler på Umedalen.
  • Skola på Habiliteringen, belägen på Ålidhem (Kolbäckens habilitering). 

Skolornas upptagningsområde är Norra Sjukvårdsdistriktet (Västerbotten, Västernorrland, Jämtland, Norrbotten).

Skolan bedrivs i Landstingets lokaler.

Det är elevens ordinarie skola som har huvudansvaret för elevens skolgång. Sjukhusskolan är ett komplement och hjälper till med planering och undervisning under elevens sjukhusvistelse/utredningstid.

Sjukhusskolan vill

  • fungera som en länk mellan elev och ordinarie skola
  • ge trygghet och bidra till tillfrisknandet
  • minska elevens eventuella oro inför den fortsatta skolgången
  • ge eleven en chans att få kontinuitet i inlärningen
  • anpassa undervisningen efter elevens behov, förmåga och mående.
Kontakt

Susanne Grönlund
habilitering
090-785 24 75
susanne.gronlund@umea.se

Ingrid Olsson
soma
090-785 03 22
ingrid.olsson@umea.se

Karin Svensson
soma
090-785 03 22
karin.svensson@umea.se

Gunnar Berlin
BUP
090-785 66 11
gunnar.berlin@umea.se 

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.