Startsida Umeå kommun

Dyslexi

Att kunna läsa och skriva är viktigt för en lyckad skolgång. Skolan arbetar därför systematiskt för att varje elev ska nå en god läs- och skrivförmåga. Kommunen har riktlinjer för tidiga insatser för att minimera antalet elever som inte når målen i utbildningen.

Rätt stöd i rätt tid​

En elev som får svårt att läsa och skriva kan också få svårigheter med skolarbetet. Därför är det viktigt att tidigt kartlägga de behov som eleven har och vilken typ av anpassningar och stöd som bör ordnas. Kommunens åtgärdstrappa för språk-, läs- och skrivutveckling möjliggör tidig upptäckt och ger underlag för att tidigt sätta in insatser. I första hand är det elevens lärare med stöd av specialpedagoger som anpassar lärmiljö och metoder i undervisningen. Upprepade perioder av intensivträning är ett förstahandsalternativ för att gynna elevens läs- och skrivutveckling. Om de åtgärderna inte ger förväntat resultat kan rektor ansöka om en dyslexiutredning hos Elevhälsans läs- och skrivkonsulenter.

​Dyslexiutredning

Dyslexi är en nedsättning i språkliga funktioner som är viktiga för att kunna avkoda och förstå skriven text. Läsning är en komplex förmåga och dyslexi tar sig därför olika uttryck hos olika personer. Oftast är det svårt att uppnå en automatiserad ordavkodning vid läsning. De flesta med dyslexi läser mödosamt, hakar upp sig på orden, läser fel och utelämnar delar av eller hela ord. Andra har större problem med att stava än att läsa. Karaktäristiskt för dyslexi är att den är varaktig och svårbehandlad och går i regel igen i släkten. Med tidiga insatser och gott professionellt stöd kan hindren reduceras betydligt.

Elevhälsans läs- och skrivkonsulenter utreder språk-, läs- och skrivförmågan hos de elever som uppvisar stora svårigheter i sin språk-, läs- och skrivutveckling. I samband med utredning ges råd till elever, föräldrar och skolans pedagoger kring elevens fortsatta läs- och skrivutveckling.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.