Startsida Umeå kommun

Dyslexi - läsa och skriva

Grunden för en lyckad skolgång är läskunnighet, god taluppfattning och förståelse för grundläggande begrepp. Kommunen har riktlinjer för tidiga insatser i svenska som syftar till att minimera antalet elever som inte når målen i utbildningen.

Rätt stöd i rätt tid​

En elev som har svårt att läsa och skriva kan få problem med lärandet. Därför är det viktigt att tidigt kartlägga de behov som eleven har och vilken typ av anpassningar och stöd som bör ordnas. En noggrann och kontinuerlig uppföljning möjliggör tidig upptäckt och ger underlag för att tidigt sätta in insatser. Kommunens åtgärdstrappa syftar till att säkerställa att rutiner för kartläggningar, utredningar och åtgärder blir likvärdiga i kommunens skolor.

När en elev behöver särskilt stöd är upprepade perioder av intensivträning ett förstahandsalternativ. Vid läs- och skrivsvårigheter ska läraren med stöd av specialpedagoger och elevhälsa anpassa lärmiljö och metoder i undervisningen. Eleven ska vid behov erbjudas anpassade prov och bedömningssituationer för att få visa vad han/hon kan på sitt sätt.

​Dyslexi

Läs- och skrivsvårigheter är ett övergripande begrepp där dyslexi utgör en orsak till den nedsatta funktionsförmågan. Begreppet omfattar allt som rör begränsningar när det gäller att läsa och skriva. En gemensam faktor för alla som har läs- och skrivsvårigheter är svårigheten att tillgodogöra sig skriven text. Läs- och skrivsvårigheter av generell karaktär är vanligare än dyslexi. Svårigheterna kan bero på bristfällig undervisning, för lite övning, koncentrationssvårigheter, annat modersmål förutom dyslexi. Dessutom kan medicinska, språkliga, sociala, emotionella eller begåvningsfaktorer påverka. 

Dyslexiutredning

I första hand är det specialpedagog eller speciallärare på skolan, i samarbete med övriga pedagoger, som genomför lämpliga åtgärder som gynnar elevens lärande. Om de åtgärder som skolan vidtagit inte ger förväntat resultat har eleven rätt till en dyslexiutredning. Rektor kan då ansöka till Elevhälsans läs- och skrivkonsulenter om en dyslexiutredning. Läs- och skrivkonsulenterna utreder och kartlägger läs- och skrivförmågan hos de elever som uppvisar grava svårigheter i sin språk-, läs- och skrivutveckling. I samband med utredning ges råd till elever, föräldrar och elevvårdspersonal kring elevens fortsatta läs- och skrivutveckling.

Läs och skrivkonsulenterna inom Elevhälsan arbetar för att höja kvaliten för elever i behov av särskilt stöd när det gäller språk- läs- och skrivutveckling. Vi arbetar konsultativt med pedagogisk handledning samt fortbildar lärare och övrig skolpersonal om läs- och skrivutveckling och läs- och skrivsvårigheter/ dyslexi.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.