Startsida Umeå kommun

Fristående verksamhet, ansöka om plats och starta

Som förälder kan du välja mellan kommunal eller fristående verksamhet för ditt barn. Här nedan informeras om vad som är fristående verksamhet, anmälan om plats och avgiftshantering. Här samlar vi också information för dig som är intresserad av att starta fristående verksamhet.

Ansökan till plats i fristående verksamhet  

Den fristående förskolan kan välja att administrera barnomsorgskön via kommunen eller själva ta hand om denna uppgift. I de fall förskolan har egen kö ansöker vårdnadshavaren direkt till förskolan eller familjedaghemmet. Administreras kön av kommunen kontaktas placeringsassistenten inom aktuellt område. Om du enbart ansöker till fristående enheter gäller inte garantidatum till förskola i Umeå kommun. För ytterligare information kontaktas önskad förskola.

Avgifter

Avgifter fastställs och administreras av kommunen. I de fall den fristående förskolan drivs som föräldrakooperativ har de möjlighet att själva sköta den uppgiften. Avgifterna får dock inte överstiga kommunens taxa.

Avgifter för barnomsorg

Godkännande att bedriva fristående förskola ges av för- och grundskolenämnden. En förutsättning för godkännande och ekonomiskt bidrag är att gällande lagstiftning följs och att aktuella villkor tillämpas. Kommunen har tillsynsskyldighet över den fristående förskoleverksamheten och den får samma ekonomiska ersättning som den kommunala.

Om verksamheten avvecklas

Om verksamheten upphör omplaceras barnen till annan förskoleverksamhet/annan skolbarnsomsorg. Detta sker på samma sätt som när kommunal verksamhet upphör. Kommunen har inget arbetsgivaransvar för personal i fristående verksamhet.

Vem kan driva fristående verksamhet

Fristående verksamhet kan drivas som föräldrakooperativ eller personalkooperativ. Verksamheten kan också bedrivas av en etablerad ideell organisation som har till exempel facklig, politisk, religiös, idrottslig eller kulturell verksamhet. Andra organisationsformer kan till exempvara enskild firma, handelsbolag eller aktiebolag.

  • Förskola: Pedagogisk verksamhet för barn från ett års ålder fram till skolstarten.
  • Fritidshem: Pedagogisk verksamhet för skolbarn till och med tolv års ålder.
  • Pedagogisk omsorg: Samlingsbegrepp för olika verksamhetsformer för barn 1–12 år som inte är förskola eller fritidshem, till exempel familjedaghem och flerfamiljssystem. Familjedaghem är den form av fristående pedagogisk omsorg som för närvarande finns i Umeå.
Mer information

Pian Rosell
för- och grundskolan
Umeå kommun
090-16 12 83
pian.rosell@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.