Startsida Umeå kommun

Avgifter i förskola och familjedaghem

Kommunens avgifter för förskola, fritidshem och familjedaghem är beslutad av kommunfullmäktige att justeras årligen inom ramen för riksdagens beslut om maxtaxa. 

Avgifterna gäller för både den kommunala förskolan, fritidshem och familje­daghem och för de flesta av dem som drivs som fristående verksamhet.

Hur avgiften beräknas

Vid beräkning av avgift kallas det yngsta barnet för barn 1, det näst yngsta för barn 2 och så vidare. Avgift tas ut för barn 1, barn 2 och barn 3. För barn 4 betalas ingen avgift. När barn från samma hushåll är placerade i både kommunal och fristående enhet svarar föräldrar för att informera placeringsassistent i kommunal och ansvarig för avgifter i den fristående enheten för att undvika att fel avgift utgår.

Vad gäller när barnet har växelvis boende?

Läs mer under Betalning och kravrutiner. 

 

Barnomsorgsavgift betalas 12 månader per år oavsett ledighet och semester.

 

Avgifter för förskola och familjedaghem, barn 1–5 år 

Barn

Andel av inkomst

Avgift per månad 2018

Barn 1

3 procent av inkomsten, men högst

1 382 kr

Barn 2

2 procent av inkomsten, men högst

922 kr

Barn 3

1 procent av inkomsten, men högst

461 ktr

Barn 4

Ingen avgift


Avgifter för fritidshem och familjedaghem, barn 6–12 år 

Barn

Andel av inkomst

Avgift per månad 2018

Barn 1

2 procent av inkomsten, men högst

922 kr

Barn 2

1 procent av inkomsten, men högst

461 kr

Barn 3

1 procent av inkomsten, men högst

461 kr

Barn 4

Ingen avgift

Barn 3–5 år har minskad avgift

För 3–5 åringar minskas avgiften med 25 procent automatiskt med anledning av rätten till allmän förskola. Det gäller från 1 juli det år då barnet fyller tre år.

Avgifter för barn till föräldralediga

Barn till föräldralediga har rätt till plats i förskoleverksamhet 15 timmar per vecka. Förskolechef beslutar om vistelsetiden utifrån barnets behov och verksamhetens förutsättningar. Avgiften är 2 procent av hushållets inkomst för första barnet, 1 procent för andra respektive tredje barnet.

Avgifter för barn i behov av särskilt stöd

Barn i behov av särskilt stöd har rätt till avgiftsfri placering i förskoleverksamhet 15 timmar per vecka (skollagen 8 kapitlet § 7). Om barnet har behov av placering utöver detta betalas avgift för överskjutande tid. Avgiften är 2 procent av hushållets inkomst för första barnet, 1 procent för andra respektive tredje barnet.

Sidan har granskats 2018-03-27

Sidans kortadress: www.umea.se/barnomsorgsavgifter

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.