Startsida Umeå kommun

Lämna uppgifter om inkomst och hushåll

Inkomstuppgift, avgiftsgrundande inkomst

Hushållets inkomst före skatt ligger till grund för beräkning av avgift. Högsta avgiftsgrundande inkomsten, inkomsttaket, är 46 080 kr. För inkomster över denna nivå beräknas avgift på 46 080 kr.

Inkomster och bidrag som är skattepliktiga är också avgiftsgrundande. Studiemedel och försörjningsstöd är exempel på inkomster som inte är avgiftsgrundande.

Vad är hushåll?

Avgiften beräknas för det hushåll där barnet är folkbokfört och utifrån de inkomster som de vuxna i det hushållet har. Med hushåll avses ensamstående och makar. Med makar ska jämställas man och kvinna som utan att vara gifta med varandra lever tillsammans och har eller har haft gemensamt barn eller är folkbokförda på samma adress.

Med makar ska också jämställas personer av samma kön som bor i samma hushåll och är folkbokförda på samma adress.

Förändringar i hushållet

Vid förändringar i hushållet, till exempel blivit ensamstående/sambo, ska detta meddelas på blanketten Inkomstuppgift. Blanketten kan även skickas hem till er, kontakta placeringsassistent.

Redovisa inkomst inför placering

Hushållet ska inför placering lämna uppgift om den avgiftsgrundande inkomst som är underlag för beräkning av avgift. Om uppgift inte lämnas debiteras högsta avgift. Under placeringstiden ska ny uppgift om inkomst lämnas när förändring inträffar. Inkomstuppgift gäller från den månad då den lämnas in. Använd vår e-tjänst för att lämna uppgift. Saknas e-legitimation finns blankett för utskrift, eller kontakta placeringsassistent för utskick av blankett.

Hushåll som inte förnyat inkomstuppgift på 365 dagar kommer att uppmanas till detta via sms och/eller epost från Umeå kommun.

Exempel på avgiftsgrundande inkomster

 • lön och andra ersättningar i anslutning till anställning
 • familjehemsföräldrars arvodesersättning
 • pension (ej barnpension)
 • livränta
 • föräldrapenning
 • vårdbidrag för barn (skattepliktig del)
 • sjukbidrag
 • sjukpenning
 • arbetslöshetsersättning
 • kontant arbetsmarknadsstöd/Aktivitetsstöd
 • utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning
 • familjebidrag i form av familjepenning (vid militär grundutbildning
 • överskott i inkomstslaget näringsverksamhet
E-tjänst Förskola Fritids

Logga in med e-legitimation

för att

- ansöka om förskole-/fritidsplats
- svara på platserbjudande
- lämna inkomstuppgift
- uppdatera kontaktuppgifter
- säga upp förskole-/fritidsplats

Saknar du e-legitimation?

Ansök via webbfomulär Förskola fritids

Har du skyddade personuppgifter? Kontakta Pedagogiska placeringenheten. 

Läs mer om e-legitimation

Sidan har granskats 2018-05-04

Sidans kortadress: www.umea.se/inkomstuppgift

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.