Startsida Umeå kommun

Att starta fristående verksamhet

Vem kan driva fristående verksamhet?

Beroende på vilken form du väljer att organisera din verksamhet på finns olika regler för skatt mm. Tänk på att du behöver F-skattsedel.

Mer information finns på www.skatteverket.se.

Föräldrakooperativ

En sammanslutning av föräldrar som gemensamt tar ansvar för omsorgen av sina egna och/eller andras barn.

Personalkooperativ

Personalen som arbetar i verksamheten äger och driver förskolan, fritidshemmet eller den pedagogiska omsorgen. 

Ideell organisation

Verksamheten bedrivs av en etablerad ideell organisation som har exempelvis facklig, politisk, religiös, idrottslig eller kulturell verksamhet.

Andra organisationsformer

Verksamheten bedrivs exempelvis som enskild firma, handelsbolag eller aktiebolag.  

Ansökan

Den som vill starta fristående verksamhet ska ansöka om ett godkännande hos kommunen där verksamheten ska bedrivas. Tänk på att göra ansökan i god tid innan verksamheten beräknas starta.  

Godkännande för att bedriva fristående verksamhet regleras i Skollagen 2 kapitlet, 5 § eller 25 kapitlet 10 §. Se mall för ansökan här till höger.

Godkännande att starta

Godkännande att starta fristående verksamhet ges av för- och grundskolenämnden. En förutsättning för godkännande och ekonomiskt bidrag är att gällande lagstiftning följs och att aktuella villkor tillämpas. Verksamheten kan bedrivas som förskola eller som pedagogisk omsorg. Kommunen ska ge ett godkännande om verksamheten uppfyller de krav på kvalitet och säkerhet som ställs på motsvarande offentlig verksamhet.

Förutsättningar är att godkännande meddelats enligt skollagen och att verksamheten i övrigt uppfyller skollagens krav. Bidrag fördelas på lika villkor som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen.

Handläggningsärendets gång

Ansökan handläggs inom för- och grundskolan. Efter en första genomgång av ansökningen kan handläggaren begära in kompletterande uppgifter. Svar på ansökan om godkännande lämnas inom tre månader från det att en komplett ansökan kommit till För- och grundskolan. Ansökan granskas utifrån de kriterier som är uppsatta för tillstånd och kommunal tillsyn enligt skollagen samt läroplanerna och Skolverkets allmänna råd. Det är sökandes ansvar att i sin ansökan tydligt beskriva hur verksamheten ska bygga på de mål och värden som finns i skollagen, i läroplanerna och i de allmänna råden.

Sökande ska, via registreringsbevis, styrka i vilken form verksamheten ska bedrivas, ex, ekonomisk förening eller handelsbolag.

Handläggaren utarbetar ett beslutsunderlag. Detta föredras inför för- och grundskolenämnden som beslutar i ärenden om godkännande, varefter sökanden delges beslutet. Om verksamheten helt eller till väsentliga delar ändras, utökas eller flyttas ska nytt godkännande sökas. Förändringarna kan t.ex. gälla lokaler, ledning, ålderstruktur på barngruppen. Vid byte av rektor/ansvarig ska detta meddelas.Kommunens beslut i ärenden om godkännande om föreläggande eller återkallande får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.