Startsida Umeå kommun

Riktlinjer för att driva fristående verksamhet

Riktlinjer för godkännande och bidrag

För- och grundskolenämnden har fastställt riktlinjer för fristående förskolor, fritidshem och enskild pedagogisk omsorg. Godkännande för att bedriva enskild förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg regleras i skollagen 2 kap. 5 § eller 25 kap. 10 §. Där regleras vilka kvalitetskrav som ska vara uppfyllda för att ansökan ska godkännas. Verksamheten ska bedrivas enligt de mål och riktlinjer som framgår av skollag och läroplaner samt Skolverkets allmänna råd. Arbetsmiljölagen samt andra lagar och förordningar som gäller för verksamheten ska också följas.

Dokumentation och sekretess — vad gäller?

  • Då fristående förskolor och skolbarnsomsorg inte är några myndigheter gäller inte offentlighetsprincipen. Förskolor och skolbarnsomsorg i enskild regi behöver därmed inte lämna ut uppgifter på begäran av exempelvis allmänhet eller media.
  • Tystnadsplikt gäller för den som är eller har varit verksam inom yrkesmässigt bedriven fristående förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg, skollagen 29 kap 14 §.
  • Personuppgiftslagen, Pul, gäller även fristående verksamhet. Lagen reglerar behandling av personuppgifter som utförs helt eller delvis med hjälp av datorer och manuella register.

Avveckling av fristående förskoleverksamhet och fristående skolbarnsomsorg

Vid avveckling eller uppenbar risk för avveckling av fristående förskoleverksamhet/fristående skolbarnsomsorg ska detta skriftligen och omgående meddelas För- och grundskolan. Om verksamheten upphör omplaceras barnen till annan förskoleverksamhet/annan skolbarnsomsorg. Detta sker på samma sätt som när kommunal verksamhet upphör.

Kommunen har inget arbetsgivaransvar för personal i fristående verksamhet.

Om de uppställda villkoren för tillstånd inte följs kan godkännandet dras in, likaså om verksamheten uppenbart missköts.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.