Startsida Umeå kommun

Tillsyn fristående förskoleverksamhet

Fristående förskoleverksamhet står under tillsyn av den kommun där verksamheten bedrivs. Kommunen har rätt att inspektera verksamheten och får inhämta de upplysningar och ta del av de handlingar som behövs för tillsynen. Vid tillsyn bedöms om brister finns som påverkar verksamhetens godkännande.

Om missförhållandena är allvarliga och om bristerna inte avhjälps efter påpekande får kommunen återkalla tillståndet. Tillstånd skall återtas om skyldigheten enligt lagen om registerkontroll av personal inte efterlevs.

Områden som granskas vid tillsyn

Verksamhetens styrning och organisation

 • styrning, ledning, rutiner och kontroll av förskoleverksamheten
 • likabehandlingsplanen
 • registerkontroll
 • tillhandahållande av plats
 • hur avgift beräknas och administreras
 • öppettider

Kvalitet och säkerhet

 • förskoleverksamhetens arbete i enlighet med läroplanerna och allmänna råden.
 • förskoleverksamhetens uppgift och krav på verksamheten i enlighet med skollagen
 • strategier och rutiner för att identifiera och tillgodose behov av stöd till barn som behöver det
 • samarbete med hemmen
 • kvalitetsarbetet
 • mål, uppföljning/utvärdering, dokumentation och redovisning av kvalitén, utvecklingsåtgärder samt barnens säkerhet

Kommunens beslut i ärenden om föreläggande eller återkallande av godkännande enligt skollagen får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Kommunens beslut om föreläggande eller återkallande av tillstånd enligt ovan och domstols motsvarande beslut gäller omedelbart. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.