Startsida Umeå kommun

Vilka har rätt till barnomsorg och fritidshem?

Föräldrars arbete och studier

Enligt skollagen har barn från 1 år till och med årskurs 6 vars föräldrar arbetar, studerar eller är arbetssökande rätt till barnomsorg. Hänsyn ska tas till vårdnadshavarens arbetstider, studietider samt restider till och från verksamheten. I Umeå kommun är det föräldern som avgör om det finns behov av barnomsorg vid sjukskrivning eller havandeskapspenning.

Barnomsorg när förälder är föräldraledig

Barnomsorg erbjuds barn, 1–5 år, vars vårdnadshavare är föräldraledig med yngre syskon. Vid föräldraledighet behålls barnets ordinarie schema en månad efter nedkomst. Barnomsorg erbjuds därefter i form av förskoleverksamhet 15 timmar per vecka. Utifrån barnets behov och verksamhetens förutsättningar beslutar förskolechef om förläggning av tiden. Barnomsorg erbjuds tre timmar per dag under förmiddagstid eller fem timmar per dag under tre dagar.

Fritidshemsplats på deltid för barn till föräldralediga

Elever i förskoleklass till och med årskurs 3 erbjuds fritidshemsplats när förälder är föräldraledig med yngre syskon. Eleven har rätt till cirka 2 timmar per dag i fritidshem eller familjedaghem i direkt anslutning till skoldagens slut och inklusive lunch. Platsen erbjuds under skolans läsårstider, dock inte under lov och sommaruppehåll. Avgift betalas under 12 månader enligt beslutad taxa.

Barnomsorg när förälder är arbetssökande

I Umeå kommun erbjuds barnomsorg utifrån föräldrarnas behov av att aktivt söka arbete. Utifrån barnets behov och verksamhetens förutsättningar beslutar förskolechef/rektor om förläggning av tiden.

Barn i behov av särskilt stöd

Efter särskild prövning kan barn i behov av särskilt stöd beredas barnomsorgsplats även om det inte finns något omsorgsbehov (skollagen 8 kapitlet § 7).

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.