Startsida Umeå kommun

Betalning och kravrutiner

Med barnomsorgsavgifter avses avgift för förskola, familjedaghem, fritidshem. En plats i barnomsorg är ett abonnemang som är avgiftsbelagd 12 månader/år.

Betalning via faktura eller autogiro

Avgift tas ut under 12 månader per år oavsett semester eller annan ledighet under året. Avgiften betalas från och med den dag då barnet enligt placeringsbeslut börjar. Betalning sker via månadsvis faktura, autogiro eller e-faktura. Ansökan om autogiro görs direkt via webben eller till placeringsassistent. Anmäl e-faktura via din internetbank.

  • Du får behålla platsen till och med den dag då den sägs upp eller måste lämnas på grund av barnets ålder.
  • Avgift betalas till och med den dag då barnet slutar under förutsättning att uppsägning sker två månader i förväg. Om platsen sägs upp med kortare varsel debiteras avgift till och med två månader efter det att skriftlig uppsägning kommit in.
  • Avgift för del av månad beräknas enligt månadsavgift delat med trettio dagar gånger antalet kalenderdagar.

Dela betalning vid växelvis boende

Föräldrar som har gemensam vårdnad, och barnet bor växelvis hos föräldrarna, kan få delad faktura för barnomsorgsavgiften. Använd blankett:

Avtal/uppsägning för delad barnsomorgsavgift vid gemensam vårdnad

Det är vårdnadshavarnas skyldighet att informera sin placeringsassistent när det sker förändring som påverkar avtalet om delad faktura. Avgiften grundas på den vårdnadshavare och eventuell partner som är folkbokförd på samma adress som barnet.

Om en av vårdnadshavarna säger upp sin del av platsen övergår hela platsen till den andra vårdnadshavaren.

Kravrutiner

Barnomsorgsfaktura ska betalas senast förfallodagen i slutet av den månad som fakturan avser.

Vid betalning efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen samt förseningsavgifter.

Vid utebliven betalning trots påminnelse och inkassokrav görs kreditbedömning och därefter går ärendet till kronofogden. Barnet kan då avstängas från sin barnomsorgsplats.

Kombinationen kommunal omsorg och omsorg i fristående enhet

Barnen i familjen/hushållet är i avgiftshänseende första, andra, tredje barnet osv. Detta gäller oavsett verksamhets- och driftsform. Avgiften för familjen/hushållet blir densamma oavsett var barnen är placerade. När barn från samma hushåll är placerade i både kommunal och fristående enhet svarar föräldrarna för att informera placeringsassistent i kommunen och ansvarig för avgifter i den fristående enheten. Då undviker du som förälder att få betala fel avgifter.

Autogiro, e-faktura

Ansök om autogiro direkt via webben:

Ansöka om autogiro

Anmäl e-faktura via din internetbank.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.