Startsida Umeå kommun

Pedagogisk planering

En pedagogisk planering är ett dokument som talar om vad skolan arbetar med i de ämnen eller arbetsområden som planeringen avser. Planeringen talar om vad målen med undervisningen är, vilket innehåll som ska behandlas och vilka arbetsmetoder och redovisningssätt som ska användas. Det är läroplanen och kursplanen som ligger till grund för den pedagogiska planeringen.

Läraren kan i den pedagogiska planeringen konkretisera målen, och beskriva vilka förmågor och kunskaper eleverna rent praktiskt ska kunna visa att de har och vad läraren kommer att bedöma. Det kan handla om fakta, begrepp, metoder, teorier och förmåga att använda dessa kunskaper genom att beskriva skillnader och likheter, att argumentera, att dra slutsatser, att motivera sitt tänkande etc.

Den pedagogiska planeringen är ett utmärkt sätt att öka elevernas förståelse för vad de ska lära och utveckla i skolan och ge dem möjlighet att använda sitt inflytande och ta ansvar på ett mer utvecklat sätt. Först när eleven förstår målen kan arbetet med att göra upp planer för hur målen ska nås formuleras och först då kan eleven ta ett eget ansvar för sitt lärande. Detta kan bidra till att de även kan vara mer delaktiga i sina utvecklingssamtal och på så sätt påverka innehållet i den framåtsyftande planen.

Mer information

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.