Startsida Umeå kommun

Frågor och svar

Här hittar du som vårdnadshavare svar på allmänna och specifika frågor om ansökan till förskoleklass.

Ansökan

Besked om placering

Support

Sekretess och säkerhet

Allmän information

När ska ansökan göras?

Ansökningstiden inför höstterminen 2019 är 7 januari - 4 februari. Första veckan i januari får vårdnadshavare information om ansökan till skola genom ett brev som skickas med posten.

Hur ansöker jag?

Ansökan till förskoleklass

Du som vårdnadshavare skickar in önskemål av skola via vår e-tjänst. Om barnet har två vårdnadshavare ska ansökan via e-tjänsten signeras av båda vårdnadshavarna.

Plattformen använder funktionen e-legitimation, till exempel BankID, för att säkerställa identitet. Kontakta din bank eller Telia för att skaffa en e-legitimation.

Om du inte har BankID kontakta pedagogiska placeringsenheten.

Hur många alternativ ska jag ange?

Du ska rangordna tre skolor i din ansökan.

Kan jag ange önskemål om klass, grupp eller lärare?

Nej. Ansökan gäller endast önskemål om skola. När eleven är placerad i en skola beslutar rektor om organisatoriska placeringar.

Kan man få förtur till skola om det finns särskilda skäl?

Alla skolor i Umeå kommun är tillgängliga för alla elever. Om urval måste göras om det är för många sökande till en skola ska det hanteras rättssäkert och likvärdigt vilka barn som inte får sina förstahandsval. Förtur pga särskilda skäl beviljas därför inte.

Ska jag ansöka om fritidshemsplats samtidigt som jag ansöker om plats i förskola?

Nej, när du fått ett placeingsbeslut för ditt barn ansöker du om plats i fritidshem via en e-tjänst. Information kring detta skickas med placeringsbeslutet.

Behövs godkännande av samtliga vårdnadshavare?

Ja, vid två vårdnadshavare måste båda vara överens om önskemålen och underteckna ansökan med BankId.

Om båda vårdnadshavare inte undertecknar ansökan bedöms det som att önskemål inte är lämnade. Utan giltig ansökan placeras eleven i någon av de skolor som finns inom närhetsprincipen eller skola dit anvisad skolskjuts går.

Vad händer om jag inte ansöker i tid?

Ansökan som kommer in efter 4 februari 2019 behandlas som sent inkommen ansökan. 

Vad händer om ansökan till förskoleklass inte görs?

Alla barn är garanterade en plats i kommunens skolor. Utan giltig ansökan placeras eleven i någon av de skolor som finns inom närhetsprincipen eller på skola dit anvisad skolskjuts går.

När får jag besked om placering?

Senast 30 april får du besked via SMS eller e-post om vilken skola ditt barn erbjuds plats i. Samtliga vårdnadshavare meddelas via e-post eller SMS. Fristående skolor kan ha andra datum för antagning.

Vad händer om mitt barn inte blir erbjuden plats på önskad skola?

Om du söker till en kommunal skola försöker vi alltid att uppfylla ditt förstahandsönskemål. Ibland kan det dock hända att det inte finns plats i skolan som du i första hand sökt till för ditt barn. Då placeras barnet i en annan skola.

Urvalet görs enligt följande förutbestämda principer:

1. Närhetsprincipen

Alla barn/elever har rätt att antingen få gå i en skola som ligger inom 3 km från hemmet eller att få skolskjuts till skolan om skolskjuts är berättigad. Barn som bor inom 3 km från skolan och barn med skolskjuts prioriteras före barn som kommer från andra geografiska områden.

2. Syskonförtur

Syskonförtur gäller om eleven har syskon som går i årskurs 1–3 på sökt skola under det läsår ansökan avser. Syskonförtur omfattar barn folkbokförda i samma hushåll. Syskonförtur till skola gäller endast enligt närhetsprincipen.

3. Relativ närhet

Relativ närhet innebär att, om två barn har valt samma skola och bara ett av dem kan få en plats, så är det barnet som har längst väg till den alternativa skolan som har rätt till platsen.

Med skolväg avses kortaste väg till skolan, det vill säga den närmaste gång- eller cykelvägen till skolan. I det fall särskild gång- eller cykelväg saknas, gäller närmaste vanlig väg eller gata – med eller utan trottoar.

Kan barnet tappa sin plats på skola om barnet inte kommer till skolstart?

För att behålla sin placering i en kommunal förskoleklass eller på en kommunal grundskola måste eleven ta platsen i anspråk inom 10 dagar efter det ett hösterminen startat. För att ta en plats i anspråk måste eleven befinna sig på skolan. Om placerad elev varit frånvarande utan giltiga skäl längre än 10 dagar kan platsen erbjudas till annan elev. Den första eleven placeras då på någon av kommunens skolor inom närhetsprincipen.

Hur överklagar jag beslut om placering för mitt barn?

Enligt skollagen har du rätt att överklaga vissa beslut om skolplacering i en kommunal skola. I texten nedan hittar du mer information om vilka beslut du kan överklaga och hur ett överklagande görs.

Vilka beslut kan överklagas?

Det finns två paragrafer i skollagen som reglerar elevers placering vid en kommunal skola; 9 kap. 15 § (förskoleklass) och 10 kap. 30 § (grundskola). Där framgår att huvudprincipen ska vara att elever placeras utifrån vårdnadshavares val av skola. I två fall finns möjlighet för kommunen att frångå vårdnadshavares val och detta regleras i första respektive andra stycket i ovan nämnda lagparagrafer:

 1. Beslut om placering utifrån första stycket tillämpas om urval måste göras, det vill säga i en situation där antalet sökande till en skola överstiger antalet platser. Ett sådant beslut kan endast överklagas med laglighetsprövning till förvaltningsrätten. Det innebär att beslutet prövas utifrån om kommunens beslut strider mot lag eller annan författning.
  Läs mer om laglighetsprövning

 2. Beslut om placering av en elev som grundas på paragrafernas andra stycke tillämpas när en elev söker till en skola men inte kan tas emot på grund av att betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen skulle uppstå.

  Det kan till exempel vara fallet i en situation när ett skolbyte önskas, men det inte finns tillgång till fler platser på skolan. Ett sådant beslut kan överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd. Det innebär att beslutet för den enskilda eleven kan komma att omprövas av överklagandenämnden.
  Här kan du läsa om överklagan till Skolväsendets överklagandenämnd

Kan jag få hjälp med e-tjänsten?

Du kan få hjälp med e-tjänsten via Pedagogiska placeringsenheten. Information om kontaktvägar finns här.

Finns det möjlighet till språkhjälp?

Om du behöver tolkhjälp ta kontakt med Pedagogiska placeringsenheten.

Hur sparas informationen?

Enligt personuppgiftslagen (PUL) ska den som för personregister informera de som registreras. Skolnämnderna i Umeå registrerar personuppgifter om barn, elever och vårdnadshavare. Ändamålen med dataregistren är att behandla barnomsorgsavgifter, skolpliktsbevakning, klasslistor, betyg etc. Exempel på personuppgifter är personnummer, namn, adress, telefonnummer, familj, civilstånd, språkval och betyg. Uppgifterna behandlas i enlighet med personuppgiftslagens regler.

Är förskoleklass obligatoriskt?

Ja.

Vilka barn ska gå i förskoleklass?

Från och med höstterminen 2018 är det obligatoriskt för barn som fyller 6 år under kalenderåret att gå i förskoleklass.

Rektor kan besluta att, efter ansökan av vårdnadshavare, ta emot en 5-åring i förskoleklass om det finns plats på skolan.

Barn i förskoleklass har rätt att fortsätta sin skolgång på samma grundskola.

När startar läsåret?

Se aktuella läsårstider

Vem får skolskjuts?

Skolskjuts erbjuds till elever som av kommunen placeras på en skola som ligger längre bort än stadens definition på en skola nära hemmet. Med en skola nära hemmet menas att:

 • ingen elev i F-3 har längre gångväg mellan hem och skola än 3 kilometer.
 • ingen elev i åk 4-6 har längre gångväg mellan hem och skola än 4 kilometer.
 • ingen elev i årskurs 4–6 har längre gångväg mellan hem och skola än 4 kilometer.
 • ingen elev i årskurs 7–9 har längre gångväg mellan hem och skola än 4 kilometer.

Det avstånd som avses är närmaste gång/cykelväg. I de fall placering ej kan erbjudas inom ovan angivna avstånd, är eleven berättigad till kostnadsfri skolskjuts. Barn som åker skolskjuts hänvisas i första hand till den skola inom skolområdet som ligger bäst till med avseende på närhet mellan skolan och på- och avstigning av skolskjutsar/bussar. Med "hem" avses barnets folkbokföringsadress.

Jag och mitt barn har skyddade adressuppgifter. Hur gör jag för att välja skola?

Kontakta Pedagogiska placeringsenheten för mer information.

Kan ansökan göras på pappersblankett?

Ja, ansökan görs på blanketten "Ansökan till/byte av kommunal grundskola" som skickas till Umeå kommun, Pedagogiska placeringsenheten, 901 84 Umeå

Hur ansöker jag till fristående skolor?

Ansökan till fristående skolor görs direkt till respektive skola. Fristående skolor placerar elever utifrån sina egna urvalskriterier.

Jag har gjort en ansökan och ångrar mig. Vad gör jag?

Placering på skola sker utifrån önskemål som lämnats under skolvalsperioden i enlighet med gällande urvalsregler.

Vill du ändra ansökan efter att ansökningsdatumet passerat så fylls blanketten ”Ansökan till/byte av kommunal grundskola” i och skickas till Pedagogiska placeringsenheten, 901 84 Umeå. Önskemål som ändras efter att ansökningsdatumet passerat kommer att behandlas först när övriga skolplaceringarna är klara.

Kan elever från andra kommuner ansöka om placering i kommunal förskoleklass i Umeå kommun?

Elever från andra kommuner kan ansöka om en placering i kommunal skola belägen i Umeå kommun.

Ansökan under ansökningsperioden görs via vår e-tjänst Söka skola. För ansökan utanför ansökningsperioden görs ansökan via webblankett ”Ansökan till/byte av kommunal grundskola”.

Elever från andra kommuner kan få rätt att gå i Umeås kommunala förskoleklasser och grundskolor på samma villkor som elever som har Umeå som hemkommun, om dessa elever har särskilda skäl.

Enligt Umeå kommuns praxis finns det huvudsakligen två skäl som betraktas som särskilda:

 • Eleven är på väg att flytta till Umeå inför läsåret som ansökan om placering avser.

Vårdnadshavarna för eleven måste ansöka skriftligen om detta. För att ansökan ska kunna beviljas, ska till ansökan bifogas ett köpekontrakt på en bostad eller hyreskontrakt som intygar att inflyttning på den nya adressen ska ske före 1 augusti det år ansökan avser samt att eleven kommer att folkbokföras på denna adress.

 • Eleven har en familjehemsplacering/jourhemsplacering i Umeå men är fortfarande folkbokförd i annan kommun.

Om familjehemmet/jourhemmet har fullmakt att ombesörja elevens skolgång, får föräldrarna i familjehemmet/jourhemmet ansöka om att eleven har särskilda skäl med hänvisning till familjehems-/jourhemsplaceringen.

Om familjehemmet/jourhemmet saknar rätten att ombesörja elevens skolgång, är det elevens vårdnadshavare som måste göra ansökan.

Ansökan ska skickas till Umeå kommun, Pedagogiska placeringsenheten, 901 84 Umeå senast en vecka innan perioden för skolansökans slut.

Kan elever med Umeå som hemkommun ansöka till förskoleklass och grundskola i annan kommun?

Ja. Förutsättningen är dock att den mottagande kommunen accepterar den interkommunala ersättning som Umeå kommun har fastslagit. En annan kommun kan också ta emot en elev utifrån särskilda skäl. Se Skollagen 9 kap 13§.

Vårdnadshavarna får själva kontakta den skola/kommun som önskas och undersöka om skolan har möjlighet att ta emot eleven. Den mottagande kommunen informerar sedan om vilket administrativt förfarande som ska ske för att beslut om mottagande kan fattas.

Hur gör man om barnet av medicinska eller andra skäl måste gå på en specifik skola?

Det är ytterst sällan som det endast finns en skola som ett barn kan gå på pga grava medicinska eller andra grava skäl. Om ansvarig läkare eller annan profession för barnets behandling gör bedömningen att en sådan situation finns kan vårdnadshavare ansöka om förtur till skola utifrån synnerliga skäl.

Ansökan utifrån synnerliga skäl ska då tillsammans med intyg från läkare eller liknande skickas till Pedagogiska placeringsenheten Umeå kommun , 901 84 Umeå, senast en vecka före stoppdatum för önskemål om skola.

Varför fick jag inte mitt förstahandsval?

Det var fler sökande till skolan än det fanns platser i förskoleklass. Då görs ett urval enligt de urvalsprinciper som finns. Barnet har då placerats på den skola ni önskat i andra eller tredje hand, eller på en annan skola i närheten av barnets folkbokföringsadress.

Varför har mitt barn fått en skola som jag inte önskat alls?

Det var fler sökande än det finns platser till alla skolor du sökt. Om ditt barn efter urval om relativ närhet inte får plats, blir barnet istället placerat på en skola nära hemmet, inom 3 km.

Relativ närhet innebär att om två barn har valt samma skola och bara ett av dem kan få plats, så är det barnet som har längst väg till den alternativa skolan som har rätt till platsen.

Hur har ni mätt avståndet mellan skolan och hemmet?

Det är Lantmäteri på kommunen som har mätt upp avstånden för varje bostadsadress utifrån Umeås kartor för gator samt gång- och cykelvägar.

Vi hade syskonförtur till en skola med fick inte plats där. Varför?

Syskonförtur gäller endast elever som är bosatta inom närhetsprincipen, det vill säga inom 3 km från skolan.

Vad gör jag om jag inte är nöjd med placeringen?

Du kan anmäla att du vill stå kvar med dina önskemål om skola. Anmäl det till Pedagogiska placeringsenheten senast 10 maj. Ifall det blir en plats ledig görs ett urval mellan dem som sökt till skolan.

Kontakt

Pedagogiska placeringsenheten
ppe@umea.se

Postadress:
Umeå kommun
Pedagogiska placeringsenheten
901 84 Umeå

090-16 10 00 (växel)

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.