Startsida Umeå kommun

Principer för urval vid fler sökande till en skola än vad det finns platser

Om ni söker till en kommunal skola försöker vi alltid uppfylla ert förstahandsönskemål. Ibland kan det hända att det inte finns plats i skolan som ni i första hand sökt till för ert barn. Då placeras barnet i en annan skola. Urvalet görs då enligt några förutbestämda principer, se nedan. Det är för- och grundskolenämnden som har bestämt vilka urvalsprinciper som gäller.

1. Synnerliga skäl

  • Vid ansökan om förtur vid synnerliga skäl ska intyg lämnas eller skickas till PPE.
  • Vårdnadshavare anger skäl för ansökan samt beskrivning av de synnerliga skäl som anförs i ansökan.
  • Medicinskt utlåtande av läkare, psykolog etc.
  • Pedagogisk beskrivning lämnas av förskolechef om vad funktionsbristen får för konsekvens i lärmiljön samt de anpassningar som gjorts och/eller behövs i lärmiljön.

2. Syskonförtur

Syskonförtur gäller om eleven har syskon som går i årskurs 1–3 på sökt skola under det läsår ansökan avser. Syskonförtur omfattar barn folkbokförda i samma hushåll. Syskonförtur till skola gäller endast närområdet.

3. Relativ närhet

Relativ närhet innebär att, om två barn har valt samma skola och bara ett av dem kan få en plats, så är det barnet som har längst väg till den alternativa skolan som har rätt till platsen.

Med skolväg avses kortaste väg till skolan, det vill säga den närmaste gång- eller cykelvägen till skolan. I det fall särskild gång- eller cykelväg saknas, gäller närmaste vanlig väg eller gata – med eller utan trottoar.

Närområde

Alla barn/elever har rätt att gå antingen i en skola som ligger inom närområdet eller få skolskjuts till skolan om man bor så att man är berättigad till skolskjuts. Barn som bor inom närområdet och barn med skolskjuts prioriteras före barn som kommer från andra geografiska områden.

Med närområde menas för elever i Umeå kommun att:

  • elev i förskoleklass samt i åk 1–3 har en närområdesskola inom 3 km mellan hem och skola
  • elev i år 4–6 har en närområdesskola inom 4 km mellan hem och skola
  • elev i år 7–9 har en närområdesskola inom 4 km mellan hem och skola

Exempel: Albin har 800 meter till den skola han önskat och 950 meter till sin näst närmaste skola (950-800=150 meter). Elin har 500 meter till skolan hon önskat och 550 meter till sin näst närmaste skola (550-500=50 meter). I det här fallet blir det Albin som får platsen på den önskade skolan eftersom han skulle få längre till den alternativa skolan.

Vad innebär närområde?

Alla barn/elever har rätt att gå antingen i en skola som ligger inom närområdet eller få skolskjuts till skolan om man bor så att man är berättigad till skolskjuts. Barn som bor inom närområdet och barn med skolskjuts prioriteras före barn som kommer från andra geografiska områden.

Med närområde menas för elever i Umeå kommun att:

  • Elev i förskoleklass samt i åk 1–3 har en närområdesskola inom 3 km mellan hem och skola.
  • Elev i år 4–9 har en närområdesskola inom 4 km mellan hem och skola.
Mer information

Önskemål om grundskola
(www.skolverket.se)

Sidan har granskats 2018-12-07

Sidans kortadress: www.umea.se/urval

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.