Startsida Umeå kommun
Skolelever

Förskoleklass och grundskola

I Umeå kommun finns kommunala grundskolor indelade i geografiska områden och fristående grundskolor.

Börja förskoleklass

Alla 6-åringar erbjuds att gå i förskoleklass. Det år ditt barn fyller sju år gäller skolplikt. Förskoleklass pågår ungefär tre timmar per dag och är för det mesta inrymd i en grundskola. Resten av dagen går de flesta barnen i skolbarnsomsorgen, vanligtvis i fritidshem men även placering hos dagbarnvårdare är möjligt på flera ställen i Umeå.

Förskoleklass följer skolans läsårstider och är avgiftsfri. Den tid barnet är i skolbarnsomsorg tas avgift ut enligt gällande taxa. Skolbarnsomsorg erbjuds under lov.

Vänja sig vid skolmiljön

Under ett års tid får barnen i förskoleklass chansen att vänja sig vid skolmiljön, personalen och skolans pedagogik under lekfulla former. Det handlar mycket om förberedande aktiviteter, exempelvis förberedande läsning och matematik. Eftersom leken har stor betydelse för barns utveckling får den stort utrymme. Likaså tränar barnen på att lyssna, lära sig att förstå och kunna följa instruktioner.

Ansök senast 6 februari till förskoleklass

Inför valet till förskoleklass som börjar nästa läsår får du som vårdnadshavare information och en blankett hemskickad. De flesta skolor välkomnar också till Öppet hus eller informationskväll i januari.

Närhetsprincipen gäller och betyder att ditt barn har en plats på en kommunal skola nära hemmet. För att vi ska veta att ditt barn tänker börja på närmaste skolan måste båda vårdnadshavarna skriva under blanketten och skicka in den senast 6 februari. Det är viktigt för att skolan ska kunna planera klassammansättningar inför nästa läsår.

Läs mer om urvalskriterier

Byta skola

Vill du söka till annan skola än den närmast hemmet (annan kommunal eller fristående skola) eller söka till specifik inriktning på din skola (gäller högre årskurser) ska du fylla i en ansökan om byte av skola. Ansökan inför nytt läsår ska ske senast 6 februari. Om fler elever än det finns plats för väljer en viss skola, har eleverna som bor inom närområdet företräde.

Läs mer om urvalskriterier

Börja grundskolan

Skolplikten börjar det år ditt barn fyller 7 år. Ditt barns skrivs alltid in i den grundskola där du valt att ha ditt barn i förskoleklass. Ingen särskild anmälan krävs. Om ditt barn ska börja skolan först i årskurs 1 eller om du önskar byta grundskola i kommunen måste vårdnadshavaren fylla i en ansökan. Ansökan ska ske senast 6 februari inför kommande läsår. Läs mer under Val av skola här till vänster.

Om det finns särskilda skäl kan vårdnadshavaren ansöka om att barnet ska börja skolan vid 8 års ålder.

Att börja med flerspråkig undervisning

Barn från andra länder med annat modersmål än svenska erbjuds att börja förberedande undervisning på några skolor i kommunen.

Läs mer om nyanlända barn och elever

Sidan har granskats 2017-01-20

Sidans kortadress: www.umea.se/grundskola

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.