Startsida Umeå kommun

Information om IUP och skriftliga omdömen

Skriftliga omdömen är ett komplement till utvecklingssamtalet

Sedan 2006 ska alla elever ha en individuell utvecklingsplan (IUP). Från hösten 2008 beslutade regeringen att eleverna i grundskolan ska få skriftliga omdömen i varje ämne, i samband med utvecklingssamtalet. Omdömena ska handla om vad eleven kan och har lärt sig, och vad man behöver jobba vidare med, i de ämnen och de ämnesområden som man har fått undervisning i.

Skriftliga omdömen är inte betyg som går att jämföra med andra elevers, utan en bedömning av hur det går för eleven utifrån målen i läroplanen och kursplanerna. Omdömen ska utgå från skolornas och lärarnas lokala pedagogiska planering, dvs. det man faktiskt jobbat med i skolan. Det skriftliga omdömet, som är en del av den individuella utvecklingsplanen, ska ses som ett komplement till det som tas upp vid utvecklingssamtalet och inte ersätta själva samtalet.

IUP är en allmän handling

En av de viktigaste delarna i ett demokratiskt samhälle är offentlighetsprincipen. Den ger var och en rätt att begära att få ta del av allmänna handlingar. En IUP med skriftliga omdömen som skapas i kommunal verksamhet är en allmän handling och kan begäras ut av utomstående, oavsett om den finns på papper eller i digital form, precis som betygen och andra uppgifter i skolan. Om någon begär ut en IUP med skriftligt omdöme görs en sekretessgranskning av innehållet för att se om det är någonting som behöver lyftas bort, trots att det inte ska innehålla känsliga uppgifter.

Känsliga personuppgifter enligt PuL (personuppgiftslagen) är bland annat uppgift som rör hälsa och sexualliv eller avslöjar etniskt ursprung, religiös övertygelse och politisk åsikt. Personuppgifter som kan betraktas vara integritetskänsliga är t.ex. beskrivningar eller värderingar av elevens personliga egenskaper. Pedagoger ska följa de råd som Skolverket gett kring detta.

IT-system som underlättar delaktighet

Den kommunala grundskolan i Umeå inför ett IT-system som ska stödja arbetet kring IUP, och varje elev har en egen "sida" där elever, vårdnadshavare och skolan arbetar tillsammans. Inne i IUP-stödet kan det som skrivs på en elevs sida läsas av de som fått rättigheter att se innehållet, och det är vanligtvis berörd elev, dess vårdnadshavare och undervisande lärare. Det som skrivs i klassbloggen kan däremot hela klassen se.

Individuella utvecklingsplaner ska vara ett aktivt verktyg i elevens lärandeprocess. IUP-stödet är ett verktyg för IUP, mål, dialog och utveckling, vilket gör samarbetet kring lärandet smidigare. Förberedelser och omdömen inför utvecklingssamtal blir enklare, arbetet kring IUP och målen underlättas, och uppföljning, reflektion och dialog når alla. Väsentligt är att IUP:n hjälper eleven att se sitt arbete som meningsfullt, begripligt och hanterbart. Allt finns sedan sparat under elevens hela skolgång, och ytterligare fem år efter avslutad grundskola.

Vi inför stöd för digital elevdokumentation av flera skäl, blnd annat för att

  • synliggöra barns och elevers utveckling samt underlätta och förbättra uppföljningen
  • lättare att koppla till skolans mål
  • underlätta delaktighet från elever och föräldrar
  • få en smidig kanal för dialog mellan hem och skola
  • stödja en likvärdighet i dokumentation samt ett gemensamt professionellt språkbruk
  • skapa kontinuitet vid byten av lärare, grupp och skola

Om säkerheten i IUP-stödet

Servrarna där informationen sparas är fysiskt placerade hos ett driftsföretag med hög säkerhet. Servrarna befinner sig bakom en brandvägg. Information som skickas mellan din dator och server är även krypterad. För inloggning krävs ett användarnamn och lösenord. Du kan själv bidra till att upprätthålla säkerheten för din information genom att ha ett bra lösenord och hålla detta lösenord hemligt för andra. Ett digitalt IUP-stöd är en plats där information förvaras, precis som en pärm i ett låst skåp på skolan. Offentlighetsprincipen gäller på samma sätt i båda fallen.

Det vi skriver i IUP-stödet ska inte innehålla känsliga eller integritetskänsliga uppgifter. Dels för att IUP med skriftliga omdömen är en allmän handling men också för att säkerhetsnivån vid inloggningen är användarnamn och lösenord. Skulle systemet användas för att lagra känsliga eller integritetskänsliga uppgifter måste IUP-stödet vara ännu säkrare - det måste ha en högre säkerhetsnivå. Då måste man använda sig av ett annat inloggningssätt, till exempel engångslösenord eller e-legitimation. Vanligtvis måste elever och vårdnadshavare också godkänna att man lagrar känsliga uppgifter.

IUP-stödet innehåller fritextfält, bland annat i anslutning till elevernas självskattning, IUP och skriftliga omdömen. I fritextfälten ska man inte skriva känsliga uppgifter, och det ska inte innehålla beskrivningar eller värderingar av en individs personliga egenskaper och kränkande uttalanden inte är tillåtna. Detta gäller för alla användare i IUP-stödet.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.